Category Archive YHLD

ByDaniel Burac

Portret de voluntar – Daniel Burac (Republica Moldova)

Buna ziua, mă numesc Daniel Burac și vin din Republica Moldova, mai exact Chișinău, unde am învățat arte plastice până în clasa 10, după care am promovat și în București, 2 clase în același domeniu. Dat fiind faptul că sunt pasionat de arta și tot ce tine de fotografie, film sau pictura, am ales sa aplic ca voluntar pentru Curba de Cultura in cadrul proiectului “Youth Hosteling for Local Development”. Voi incerca sa promovez satul Teișani, producătorii artizanali locali și activitățile pe care le pot desfășura îndeosebi tinerii în această localitate.

Hello, my name is Daniel Burac, I’m from Republic of Moldova exactly from Chișinău. There I studied plastic arts until 10th grade, then 2 more classes in Bucharest in the same field. I’m passionate about arts and everything related with photos, movies and painting. I choose to apply as a volunteer in Curba de Cultura for the project “Youth Hosteling for Local Development”. I will promote the Village of Teișani, local artisan producers and especially activities that youngsters can do in this locality.

ByFlavie Valla

Turismul pentru Tineret în Franța vs în România – Youth Tourism in France vs in Romania

Turismul pentru tineret este o parte importantă a economiei unei țări. Dar ce știm cu adevărat despre asta? Ce îi interesează pe tinerii din zilele noastre? Și, cel mai important, există unele asemănări și/sau diferențe între țări? Acestea sunt toate întrebările la care vom încerca să răspundem astăzi, concentrându-ne pe Turismul pentru Tineret în Franța și în România.

Pentru început, ce este turismul pentru tineret? Turismul, conform bazei de date Britannica, este „acțiunea și procesul de petrecere a timpului departe de casă în căutarea recreerii, relaxării și plăcerii, utilizând în același timp furnizarea comercială de servicii”. În termeni mai simpli, turismul constă în petrecerea timpului într-un mediu diferit de cel în care trăim, pentru a te relaxa, a descoperi și a te distra. Pe baza acestei definiții, Turismul pentru Tineret este un tip de turism întruchipat de tineri, între aproximativ 14 și 35 de ani. Potrivit lui Haigh (un economist), Turismul pentru Tineret definește „călătorii tineri care au preferință pentru cazare la buget, pun accent pe întâlnirea cu alți călători, independent sau într-o manieră organizată, având un program flexibil de călătorie și luând vacanțe mai lungi decât cele scurte”. Mai mult, în situația actuală a Turismului pentru Tineret în Franța și în România se pot descifra unele asemănări și unele diferențe. De altfel, în 2018 Franța a numărat 132 de pensiuni, 1,3 milioane de călători au fost primiți în aceste pensiuni și au fost rezervate 3,2 milioane de nopți. 

Astfel, Turismul pentru Tineret a adus un venit de 212 milioane de euro în Franța în 2018. Pe de altă parte, în România, există cel puțin 36 de pensiuni, potrivit site-ului Hostelworld. Din păcate, în timpul cercetării mele nu au fost disponibile informații precise despre veniturile din turismul pentru tineret din România. În plus, Franța a făcut o analiză foarte precisă a nevoilor consumatorilor, în timp ce România are o listă bună de factori care joacă în atractivitatea sa. Într-adevăr, cercetarea franceză a arătat că este foarte dificil să-i faci pe călătorii tineri să revină la o destinație la care au mers deja, deoarece acest grup țintă este în continuă mișcare, cu dorința de a experimenta lucruri noi. Mai mult, a mai arătat că Europa este destinația numărul unu a tinerilor francezi, că aproape 50% din călătoriile tinerilor sunt efectuate în afara verii cu excursii școlare, că internetul este principala lor sursă de informații și că prețul este primul factor care joacă un rol în decizia de cumpărare sau nu. În comparație, România a observat că poziția sa geografică permite un acces ușor pentru călătorii din alte țări europene. Pe deasupra, România are numeroase arii naturale potrivite pentru turismul de aventură și este o destinație ieftină. Aici găsim din nou importanța factorului preț, ceea ce are sens întrucât grupul nostru țintă este reprezentat de tineri cu venituri în general scăzute.

În al doilea rând, în ceea ce privește motivațiile tinerilor de a călători, tineretul francez și tineretul român sunt pe aceeași pagină. În ceea ce privește călătorii francezi, cele mai apreciate tipuri de turism sunt turismul educațional (de exemplu schimburile culturale), turismul de agrement (cu parcuri tematice și mari festivaluri de exemplu) și turismul de aventură (excursii active cu sport). În mod similar, pe baza unei cercetări românești, călătorii români sunt atrași de turismul educațional; care le permite să învețe, să-și extindă cunoștințele generale și să contribuie la educația lor. Partea culturală este de asemenea importantă. Tineretul Român vrea să experimenteze evenimente și locuri culturale și își dorește să experimenteze ceva nou. Turismul de relaxare, precum și turismul de agrement (de plăcere și divertisment), sunt, de asemenea, câteva dintre principalele motivații.

Pentru a intra puțin în detalii, în Franța pot fi evidențiate trei categorii de vârstă. Primul este cel de 8-12 ani. Al doilea este cel de 13-17 ani. Cele două categorii sunt formate din grupuri supravegheate de minori care fac schimburi culturale, de exemplu, sau excursii școlare. Al treilea grup este cel de 18-25 de ani; această categorie este formată din grupuri de adulți tineri sau adulți tineri care călătoresc singuri. Pe de altă parte, în România, putem evidenția trei categorii de vârstă, dar, comparativ cu Franța, aceste categorii de vârstă sunt puternic definite de tipul de turism la care participă. Prima este cea de 18-30 de ani, formată din tineri adulți care participă la turismul educațional, voluntariat, programe de muncă și de călătorie și schimburi culturale. A doua categorie este cea de 18-34 de ani formată din tineri adulți care se angajează în sport și turism de aventură. A treia și ultima categorie este cea de 15-29 de ani, formată din minori și adulți care participă la turismul de agrement.

În concluzie, Turismul pentru Tineret este un sector în plină expansiune, cu o mulțime de oportunități pentru economia țărilor. Aduce dinamism în diverse zone geografice ale țărilor, precum și în diferite domenii de activitate, cum ar fi servicii de alimentație, pensiuni și hoteluri, muzee, transporturi și multe altele.

Youth Tourism is an important part of the countries’ economy. But what do we really know about it? What are the young people nowadays interested in? And most importantly are there some similarities and/or differences between countries? These are all the questions we are going to try and answer to today, by focusing on Youth Tourism in France and in Romania. 

To begin with, what is Youth Tourism? Tourism, according to Britannica’s database, is “the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services.”.  In easier terms, tourism consists of spending time in a different environment than where we live, to relax, discover and enjoy oneself. Based on this definition, Youth Tourism is a type of tourism embodied by young people, between approximatively 14 and 35 years old. According to Haigh (an economist) Youth Tourism defines “young travelers who have preference for budget accommodation, place an emphasis on meeting other travelers, independently or in an organized manner, having flexible travel schedule and taking longer rather than brief holidays”. 

Moreover, in the actual situation of Youth Tourism in France and in Romania it is possible to decipher some similarities and some differences. As a matter of fact, in 2018 France counted 132 hostels, 1.3 million travelers were received in these hostels and 3.2 million nights were booked. That way, Youth Tourism brought a revenue of 212 million euros in France in 2018. On another hand, in Romania, there are at least 36 hostels, according to Hostelworld’s website. Sadly, no precise information on the revenue of Youth Tourism in Romania was available during my research. In addition, France has made a very precise analysis of their consumers needs while Romania has a good list of factors playing in its attractiveness. Indeed, the French research has shown that it is very difficult to make Youth travelers come back to a destination they already went to as this target group is constantly in movement, with the desire to experience new things. Further, it also showed that Europe is the number one destination of the French Youth, that nearly 50% of the Youth travels are made outside of summer with school trips, that internet is their main source of information and that the price is the first factor to play a role in the decision to purchase or not. In comparison, Romania has noticed that its geographical position allows an easy access for travelers from other European countries. On top of that, Romania has numerous natural areas suitable for adventure tourism and is a cheap destination. Here, we find again the importance of the price factor, which makes sense as our target group is young people with generally low revenues. 

Secondly, concerning Youth motivations to travel, French Youth and Romanian Youth are on the same page. Concerning French travelers, the most appreciated types of tourism are educational tourism (for example cultural exchanges), leisure tourism (with theme parks and big festivals for example) and adventure tourism (active trips with sports). Similarly, based on a Romanian research, Romanian travelers are attracted to educational tourism ; that allows them to learn, broaden their general knowledge and contributes to their education. The cultural part is also important. Romanian Youth wants to experience cultural events and places and want to experience something new. Relaxation tourism as well as leisure tourism (pleasure and entertainment), are also some of the main motivations.

To go a little bit more into details, in France, three age categories can be highlighted. The first one is the 8-12 years old. The second one is the 13-17 years old. Those two categories are formed by supervised groups of minors going on cultural exchanges, for example, or school trips. The third group is the 18-25 years old ; this category is formed of groups of young adults or young adults travelling alone. On another hand, in Romania, we can highlight three age categories, but, compared to France, these age categories are strongly defined by the type of tourism they take part in. The first one is the 18-30 years old, formed by young adults that take part in educational tourism, volunteering, work and travel programs and cultural exchanges. The second category is the 18-34 years old formed by young adults engaging in sports and adventure tourism. The third and last category is the 15-29 years old, formed by minor and adults taking part in leisure tourism. 

In conclusion, Youth Tourism is a booming sector with loads of opportunities for the countries’ economy. It brings dynamism into various geographical parts of the countries as well as in different activity fields like the food service, hostels and hotels, museums, transports, and so much more. 

ByFlavie Valla

Biserici din Teisani – Churches in Teisani

În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

Această biserică a fost construită în jurul anului 1900 și renovată în urmă cu câțiva ani. În religia ortodoxă, se știe că Sfântul Nicolae a fost persoana care a venit cu Dumnezeu la această biserică, motiv pentru care îi poartă numele.

Mai departe vedem în prim plan Clopotnița din dreapta bisericii, intră persoana care să tragă clopotul și bate clopoțelul, este o meserie în sine, două zile pe săptămână și uneori sâmbăta. Dacă există o zi specială în timpul săptămânii, persoana vine din nou să sune. Este interesant de observat că există două tipuri de sunet. Clopoțelul care sună rapid este pentru cei care au murit. Dimpotrivă, sunetul lent al clopoțelului este pentru tradițiile creștine. În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

În plus, există o mică clădire pentru a aprinde lumânări. Există două laturi diferite. Una cu scris VII, care înseamnă viu în română. Prin urmare, aprindeți acea lumânare pentru oamenii care sunt în viață în familia dvs., prietenii sau alte persoane. Pe cealaltă parte scrie Morti, care înseamnă mort în română. De aceea aprinzi acea lumânare pentru ca oamenii care au murit să aibă lumină în lumea cealaltă. Oamenii plătesc o jumătate de leu pentru o lumânare.

În stânga bisericii, putem vedea un cimitir care este dedicat unui preot important, Preotul Simion, care a lucrat în această biserică. Oricine poate pune lumânări pe mormântul lui. Spre deosebire de preoții din religia creștină, preoții din religia ortodoxă au voie să se căsătorească și să aibă o familie. Cu toate acestea, nu au voie să aibă copii înainte de căsătorie. La fel este și pentru oamenii care nu lucrează ca personalități religioase.

Serviciul este duminica si sambata in fiecare saptamana. Și dacă există o zi specială în săptămână care nu este duminică sau sâmbătă (de exemplu: Crăciun, Paște, Zilele Sfintelor, căsătoria, decesele…) există o altă slujbă.

Mai mult, pe marginea bisericii sunt picturi, picturi cu Apostoli si Sfinti.

În interiorul bisericii sunt o mulțime de scaune pe care oamenii să stea și perne pentru a sta pe jos. Când oamenii nu se potrivesc în biserică, stau afară și de aceea sunt vorbitori afară.

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

Pentru început, Clopotnița este chiar în fața bisericii și oamenii trebuie să treacă prin el pentru a ajunge la biserică. Cineva este însărcinat să sune clopotul, sunetul clopotului și alte treburi din biserică pot fi făcute ca voluntariat.

Mai departe, în grădina din dreapta bisericii se află un Memorial de război, pentru cele două războaie mondiale.

În interiorul acestei biserici există două spații pentru aprinderea lumânărilor, unul este dedicat oamenilor care sunt încă în viață și celălalt celor care au decedat. În plus, în afara bisericii nu există diferențiere, există doar un spațiu atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți.

În plus, am văzut un preot făcând o slujbă, în timp ce strângea informații, și ținea în mână un turifer cu vapori ieșind din el. Este interesant de subliniat că turiferele sunt folosite pentru a curăța sufletul oamenilor.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

Pentru început, se află, în dreapta bisericii, un parastas care a fost construit cu mult timp în urmă, pentru un preot important care a lucrat în biserică.

În al doilea rând, Clopotnița este situată în partea stângă a bisericii în prim plan.

În stânga bisericii, putem vedea o cruce deasupra unui mic rezervor de apă sfințită.

Mai mult, există un spațiu, lângă zidul din stânga bisericii, pentru aprinderea lumânărilor pentru cei vii și unul pentru cei morți. După cum se vede în cele două biserici anterioare.

Putem vedea și un tablou pe peretele din fața bisericii. În dreapta tabloului sta Parasceva, iar în stânga Nicolae.

Cimitirul Olteni :

În timpul Paștelui și Crăciunului și cu alte ocazii, oamenii vin în cimitir cu lumânări pentru a le pune pe mormântul familiei. Această tradiție constă în aducerea luminii de la biserică la cimitir. Oamenii își aprind lumânarea la biserică și apoi merg până la cimitir. Astfel oamenii aduc lumina lui Dumnezeu direct celor dragi.

Bughea de sus :

Sătenii au construit această biserică, iar Primăria a început să participe mai târziu la viața bisericii. Această biserică are cea mai veche clopotniță din comună. Persoana însărcinată să sune clopoțelul îl sună cu ciocanele mici.

Mulțumiri speciale lui Alex POPA pentru că și-a dedicat timpul pentru a merge împreună cu noi prin comună și pentru a ne împărtăși aceste informații.

English version

On the 19th of November Lucia and I, accompanied by Alex Popa, a youngster from Teisani, went around Teisani’s commune to learn more about all the churches. Here is it what we collected.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

This church was built around 1900 and renovated a few years ago. In the orthodox religion, it is known that Saint Nicholas was the person who came with God to this church which is why it is named after him. Further, we can see the Bell Tower on the right of the church on the foreground, the person in charge to ring the bell comes in and rings the bell, it is a job in itself, two days a week and sometimes on Saturday. If there is a special day during the week the person comes again to ring the bell. It is interesting to note that there are two types of ringing. The fast bell ringing is for people who died. On the opposite, the slow bell ringing is for Christian traditions. 

In addition, there is a little building to light candles. There are two different sides. One with written VII, which means alive in Romanian. Therefore, you light that candle for people that are alive in your family, or friends or other people. On the other side is written Morti, which means dead in Romanian. That is why you light that candle so the people who died have light in the otherworld. People pay half a lei for one candle. 

On the left of the church, we can see a graveyard that is dedicated to an important priest, Preotul Simion, that worked in this church. Anyone can put candles on his grave. Unlike priests in the Christian religion, priests in the Orthodox religion are allowed to get married and have a family. Nevertheless, they are not allowed to have children before marriage. It is the same for people that do not work as religious figures. 

The service is on Sunday and Saturday every week. And if there is a special day in the week that is not on Sunday or Saturday (example: Christmas, Easter, Saint days, marriage, deaths…) there is another service. 

Moreover, there are paintings on the side of the church, paintings of Apostols and Saints. 

Inside the church there are a lot of chairs for people to sit and pillows to sit on the floor. When people don’t fit in the church they stand outside, and that is why there are speakers outside. 

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

To start with, the Bell Tower is right in front of the church and people have to walk through it to reach the church. Someone is charged to ring the bell, ringing the bell and other chores in the church can be done as volunteering.Further, there is a War Memorial, for the two World Wars, in the garden on the right of the church. 

Inside this church there are two spaces to light candles, one is dedicated to people that are still alive and the other to people that passed away. In addition, outside the church there is no differentiation, there is just one space for both alive and dead people. 

Besides, we saw a priest doing a service, while collecting information, and he was holding a thuriferous with fumes coming out of it. It is interesting to point that thuriferous are used to clean people’s soul.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

To begin with, there is, on the right of the church, a memorial that was built a long time ago, for an important priest that worked in the church.

Secondly, the Bell Tower is located on the left of the church in the foreground.

On the left of the church, we can see a cross above a small reservoir of holy water.

Moreover, there is a space, next to the wall on the left of the church, to light candles for alive people and one for dead people. As seen in the two previous churches.

We can also see a painting on wall at the front of the church. On the right of the painting stands Parasceva and on the left Nicolae.

Cemetery of Olteni : 

During Easter and Christmas and other occasions people are coming into the cemetery with candles to put on their family’s grave. This tradition consists of bringing the light from the church to the cemetery. People light their candle at the church and then walk all the way to the cemetery. That way people are bringing the light of God directly to their loved ones.

Bughea de sus :

The villagers built this church and the Town Hall started participating in the church’s life later on.

This church has the oldest Bell Tower of the commune. The person in charge to ring the bell rings it with little hammers.

Special thanks to Alex POPA for taking the time to go around the commune with us and share all these very interesting informations. 

ByFlavie Valla

Turism în Teișani

Dragi cititori,
Au trecut exact patru zile de când a avut loc evenimentul din proiectul Luciei și al meu. De aceea, ne-am gândit ca acum, când ați avut cu toții timp să procesați toate aceste emoții ale acelei zile fantastice ; să facem un mic rezumat, dacă pot spune așa, a ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și, bineînțeles, a tot ceea ce s-a întâmplat în spate evenimentului. Să începem cu procesul prin care am trecut. Lucia, Carla, coordonatoarea noastră extraordinară și cu mine am decis acum puțin peste două săptămâni că ziua de 27 ar fi ziua perfectă pentru evenimentul nostru. Dintr-o dată a devenit foarte concret și atât de real! Am simțit emoție și, încet-încet, ne-am dat seama de tot ceea ce trebuia făcut. Și nu ne-am descurajat, ca o echipă urma să facem față, împreună. În cadrul procesului de organizare am început să ne gândim la partea de promovare. M-am ocupat cu plăcere de designul afișelor, iar canva a fost cel mai mare aliat al meu în aceste momente. După ce am mers de colo-colo cu oameni de la Curbă am stabilit varianta finală. În semn de generozitate, voi atașa o fotografie a afișului nostru premiat.

Pentru că întotdeauna am fost învățată că minciuna este un păcat, vă fac o mărturisire: am uitat să punem data pe afișe. Da, da, știu, cine, în deplinătatea facultăților mintale, uită o dată pe un afiș de promovare a unui eveniment. Ei bine, se întâmplă chiar și celor mai buni. Vreau să îi mulțumesc călduros Luciei, cea mai bună parteneră a mea, care a fost singura, și singura, care a observat greșeala mea. Un bun exemplu de rezolvare a unei provocări prin puțină ingeniozitate. Mai mult, Lucia și cu mine am ales împreună douăzeci de fotografii pentru a le imprima. Aceste fotografii au fost făcute pe parcursul întregului proiect, de la început și până acum și ne-am gândit că a crea o mostră, bazată pe toate cele pe care le avem, ar fi o modalitate excelentă, de a împărtăși cu voi toți, o parte din acest proiect. Din nou, într-o mentalitate generoasă, voi adăuga la acest articol câteva dintre fotografiile din selecția noastră.

Următorul pas a fost să punem posterele noastre în toată zona, după ce le-am primit, desigur. De asemenea, a trebuit să creăm o listă cu materialele necesare, cum ar fi calculatoare, un ecran și, partea cea mai bună, mâncare și băuturi. În acest fel, am avut bucuria de a merge la magazinul nostru preferat, Lidl, pentru a ne cumpăra toate proviziile care ne făceau poftă de mâncare. Mai târziu, unul dintre noi a avut o sesiune de coacere amuzantă, eu personal am copt fursecuri, iar Lucia o prăjitură cu iaurt foarte bună. În paralel, am pregătit o prezentare pentru a le permite minunaților noștri spectatori să înțeleagă mai bine activitățile noastre trecute și viitoare, toate rezidând sub aceleași obiective. Cu câteva săptămâni înainte am creat și o hartă interactivă pe Jamboard, cu ajutorul resurselor create de Maria (un alt voluntar care a făcut parte din proiect) și Lucia. Ultima noastră notă a evenimentului a fost un test adevărat sau fals conceput pentru a vă testa cunoștințele despre comuna Teișani. Am avut mâncare, am avut băutură, am avut o prezentare colorată, eram pregătiți pentru ziua cea mare.

Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, la ora 14.00, totul a început. Din partea mea, am împărtășit ceea ce se va face în următoarele luni. Avem planificate patru activități principale. Prima dintre ele este întâlnirea cu producătorii locali. Lucia și Maria s-au întâlnit deja cu unii dintre ei, dar intenționăm să mai întâlnim și alții și să descoperim și alte creații locale și autentice. Cea de-a doua activitate este vizitarea unor spații de cazare. Una dintre ele a fost deja vizitată, dar vor urma și altele. Sperăm să aflăm mai multe despre turismul durabil, despre tradițiile românești și despre modul în care aceste locații de cazare le transmit și le păstrează, precum și despre cum se promovează pe ele însele și zona. În al treilea rând, dorim să creăm videoclipuri pentru a promova traseele de drumeție, producătorii locali și locurile turistice minunate. Nu în ultimul rând, avem o pagină web, la această dată, cam goală, pentru a avea ca scop promovarea comunei și pentru a permite oamenilor să vadă toate oportunitățile de activități care există. Scopul nostru aici este de a structura această pagină web prin adăugarea de trasee de drumeție, harta creată de Lucia, care prezintă toate locurile interesante de văzut în Teișani, precum și fotografiile și videoclipurile realizate. Asta e tot pentru mine, mulțumesc oamenilor minunați că au citit până aici și bineînțeles mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat evenimentului nostru, atât online cât și în persoană. La revedere.

Dear readers,
It has been precisely four days since Lucia and my self’s project event has happened. That is why we thought that now that all of you have gotten some time to process all these emotions of that fantastic day ; we shall make a little résumé, if I may say it that way, of what happened, how it happened, and of course, everything that went on behind it to make it happen. Let’s start with the process we went through. Lucia, Carla, our amazing coordinator, and myself decided a little over two weeks ago that the 27 th would be the perfect day for our event. Suddenly it became very concrete and so real! Excitement we felt, and slowly, the realization of everything that had to be done dawned on us. But! We didn’t get discouraged, as a team we were going to face this, together. As part of our organization process we started thinking of the promotion part. I gladly tackled the design of posters, and canva was my biggest ally in these times. After going back and forth with people all around Curba we settled on the final version. In a generous mindset I am going to attach a picture of our award-winning poster.

Because I have always been taught that lying is a sin I will make a confession to you, we forgot to put the date. Yes, yes, I know, who in his right mind forgets a date on a promotional poster for an event. Well, it happens even to the best. I want to thank warmly Lucia, my best sidekick, who was the one, and only, that noticed my mistake. A good example of a challenge being solved by a bit of resourcefulness. Moreover, Lucia and I jointly chose twenty pictures to print. These pictures have been taken during the whole project, from the beginning until now and we thought that creating a sample, based on all the ones we have, would be a great way, to share with you all, a part of this project. Again, in a generous mindset, I will add some of the pictures in our selection to this article.


Our next step was to put our posters all around the area, once we received them, of course. We also had to create a list of the material needed, like computers, a screen and, the best part, food and drinks. This way, we had the joy to go to our favorite shop, Lidl, to buy all our mouthwatering supplies. Later one we had a fun baking session, I personally baked cookies and Lucia a very good yoghurt cake. In parallel we prepared a presentation to allow our wonderful viewers to understand better our past and future activities, all residing under the same objectives. A few weeks in advance I also created an interactive map on Jamboard, with the help of resources created by Maria (another volunteer who was part of the project) and Lucia. Our last touch to the event was a true or false quiz conceived to test your knowledge about Teisani’s commune. We had food, we had drinks, we had a colorful presentation, we were set for the big day.

At 2pm on the Saturday 27 th of November 2021, it all started. On my part, I shared what will be done in the next months. We have four main activities planned. The first one is meeting local producers. Lucia and Maria already met some of them, but we intend to meet some more and discover other local and authentic creations. Our second activity is visiting hostels. One has already been visited but some more are to come. We hope to learn more about sustainable tourism, Romanian traditions and in which way these hostels convey them and preserve them as well as how they promote themselves and the area. Thirdly, we want to create videos to promote the hiking paths, local producers and lovely touristic sites. Last but not least, we have an, at this day, empty webpage, to aims to promote the commune and allow people to see all the opportunities of activities there are. Our goal here is to structure this webpage by adding hiking paths, the map Lucia created that showcases all the interesting places to see in Teisani, and the pictures and videos taken. This is it for me, thank-you wonderful people for reading this far and of course thank-you to everyone who joined our event, as much online than in person. La revedere.

ByFlavie Valla

Portret de voluntar – Flavie

Bună, mă numesc Flavie, am 19 ani si vin din Lyon, in Franta. Sunt aici pentru opt luni și jumătate pentru a lucra la programul “Youth Hosteling for Local Development”. Prin urmare, rolul meu va fi să ajut la promovarea turismului în zonă. De exemplu, întâlnirea cu producătorii locali pentru a le oferi idei care să-i ajute să ajungă la un public mai larg, explorarea (și apoi promovarea) traseelor ​​de drumeții din jur, precum biserici, vizitând pensiuni pentru tineri din țară pentru a prezenta aceste locuri și, la o scară mai mare , uitați-vă la ce se poate face pentru a dezvolta un mod de călătorie mai bun și mai durabil. 

Pe o notă mai personală, am studiat Psihologia anul trecut cu o opțiune de sănătate (cursuri medicale). Nefiind sigur că vreau să continui pe acel drum, am decis să încep studiile economice în septembrie. Din păcate, nu a decurs așa cum a fost planificat. Într-adevăr, am simțit încă din Liceu nevoia puternică de a mă simți util, de a fi activ și de a realiza activități concrete; Vreau să descopăr noi culturi, noi moduri de viață și noi oameni. De aceea m-am dus și am căutat o misiune de voluntariat. Curba de Cultura a răspuns rapid și cred că a fost șansa mea să fac ceea ce îmi doream de multă vreme. Sunt atât de recunoscător că sunt aici și că pot trăi o astfel de experiență. Sper să-mi fac partea, dedicându-mă acestui proiect, în timp ce învăț și cresc.

Hi, my name is Flavie, I am 19 years old and I come from Lyon, in France. I am here for eight and a half months to work on the “Youth Hosteling for Local Development” program. Therefore, my role will be to help promote tourism in the area. For example, meeting local producers to offer them ideas to help them reach a wider audience, exploring (and then advertising) the surrounding hiking trails as well as churches, visiting youth hostels around the country to showcase these places, and, on a larger scale, look at what can be done to develop a better and more sustainable way of travelling.

On a more personal note, I studied Psychology last year with a health option (medical courses). Not being sure I wanted to continue on that path I decided to start an economic degree in September. Unfortunately, it didn’t go as planned. 

Indeed, I have felt the strong urge to feel useful, to be active and to achieve concrete activities since Highschool; I want to discover new cultures, new ways of life and new people. That’s why I went and searched for a volunteering mission. Curba de Cultura quickly responded, and I believe it was my chance to do what I had wanted to do for a long time now.

I am so grateful to be here and to be able to live that kind of experience. I hope to make my part by dedicating myself to this project while at the same time learning and growing.

ByLucia Wijbenga

What is (youth) hosteling?

At the moment of writing, Maria and I have been volunteering with Curba de Cultură for almost two months. During this time, we have been researching multiple subjects for our project ‘Youth Hosteling for Local Development’. One of the goals of our project will be to promote the future Teişani Youth Hostel, which is located in Olteni. The plan is to open the building for tourists later this year. The hostel will be one out of many youth hostels in the world, but the first in this area of Romania. Therefore, I would like to tell you something more about the concept of hosteling in general.

It all started in 1907, when a German teacher called Richard Schirrmann came up with the idea of creating a youth hostel. During an excursion with his class that involved camping, they were caught by a thunderstorm. Instead of having to stay outside, they were allowed to take shelter in a school building. After this experience, he decided to open his own school for all young hikers that came to the area. However, this was only possible during the summer holidays, since the building was still used as a school for the rest of the year. In order to accommodate travelers all year long, he opened the first official youth hostel of the world five years later. This was located in a castle in his German town AltenaJugendherberge Burg Altena, Germany

Basically, a youth hostel is a supervised, inexpensive accommodation where travelers can rent a bed in a dormitory for one or more nights. People can come alone or in a group. In a hostel, all spaces are shared. This means that for example you can sleep in a dormitory with Italian travelers, brush your teeth in the bathroom next to an Indian guest, play Uno in the living room with a Spanish girl and cook your dinner in the same kitchen as a student from Poland. Because you have no private place, you will meet a lot of other travelers. They can tell you about their countries and cultures and share their experiences with you.

As you already might have noticed, the concept of hostels is different from the concept of hotels. In a hotel, guests book a full room which includes a bathroom. In hostels, guests don’t need to book a full room but can just rent a bed. This means that they don’t have the same amount of privacy that people have in hotels, since all spaces in hostels are shared. On the other hand, this gives the guests more opportunities to meet other travelers. Furthermore, in most hotels it is not allowed to bring your own food. In hostels, however, guests can bring, prepare and store their own food without any problem. And last but not least, hostels are usually cheaper than hotels.

Schirrmann originally created his concept for young people, so he called the place a ‘youth hostel’. Similar accommodations took on to that name as well. In the beginning, hostels were indeed only used by young people. This has changed over time, because nowadays travelers from all ages can stay in youth hostels. The majority of hostels welcome people from all different ages, cultures and genders. Some youth hostels have a minimum age policy for young solo travelers, but often children are welcome when their parents come with them and book a private room. 

Usually, a lot of things are possible in hostels, and staff members are usually willing to help you with all kinds of things. Most hostels have a good and close relationship with the local community and environment. For example, the hostel can have employees that grew up in the area or employees that have a lot of experience with traveling know the area well. These staff members can advise the guests on things to do and places where they can go. This way, they can also promote local producers, institutions and businesses.

The total number of Romanian hostels is not very large yet, but more hostels are opening here every year. Almost all of them are located in cities, for example in Bucharest, Cluj-Napoca, Braşov and Timişoara. However, as long as people go out and explore, outside of the cities are many things to see and do as well. Like Schirrmann himself once said: “It is impossible to squeeze the limitless world into a crowded classroom.” (or in this case, a couple of cities) “So the school must go out into the world.” And using hostels is just one way to do that…

  • RO –

În momentul scrierii acestui articol, Maria și cu mine suntem voluntari la Curba de Cultură de aproape două luni. În acest timp, am cercetat mai multe subiecte pentru proiectul nostru „Youth Hosteling for Local Development”. Unul dintre scopurile proiectului nostru va fi promovarea viitorului hostel pentru tineret din comuna Teişani, care se află în Olteni. Planul este de a deschide clădirea pentru turiști la sfârșitul acestui an. Hostelul va fi unul dintre multele hosteluri de tineret din lume, dar primul din această zonă a României. Prin urmare, aș dori să vă spun ceva mai multe despre conceptul de hosteling în general.

Totul a început în 1907, când un profesor de germană pe nume Richard Schirrmann a venit cu ideea de a crea un hostel pentru tineret. În timpul unei excursii cu clasa sa, care implica camping, au fost prinși de o furtună. În loc să fie nevoiți să rămână afară, li s-a permis să se adăpostească într-o clădire din școală. După această experiență, a decis să-și deschidă propria școală pentru toți tinerii drumeți veniți în zonă. Totuși, acest lucru a fost posibil doar în timpul vacanței de vară, deoarece clădirea a fost încă folosită ca școală pentru restul anului. Pentru a găzdui călătorii pe tot parcursul anului, cinci ani mai târziu a deschis primul hostel pentru tineret oficial din lume. Acesta a fost situat într-un castel din orașul său german Altena.

Practic, un hostel pentru tineret este o cazare supravegheată, ieftină, unde călătorii pot închiria un pat într-un cămin pentru una sau mai multe nopți. Oamenii pot veni singuri sau în grup. Într-un hostel, toate spațiile sunt comune. Aceasta înseamnă că, de exemplu, poți dormi într-un cămin cu călători italieni, poți să te speli pe dinți în baie lângă un oaspete indian, să te joci Uno în camera de zi cu un spaniol și să gătești cina în aceeași bucătărie cu un student din Polonia. Pentru că nu aveți un loc privat, veți întâlni o mulțime de alți călători. Ei vă pot spune despre țările și culturile lor și vă pot împărtăși experiențele lor.

După cum probabil ați observat deja, conceptul de hostel este diferit de conceptul de hoteluri. Într-un hotel, oaspeții rezervă o cameră completă, care include o baie. În hostel, oaspeții nu trebuie să rezerve o cameră completă, ci pot doar închiria un pat. Aceasta înseamnă că nu au aceeași confidențialitate pe care o au oamenii în hoteluri, deoarece toate spațiile din hostelului sunt comune. Pe de altă parte, acest lucru oferă oaspeților mai multe oportunități de a întâlni alți călători. În plus, în majoritatea hotelurilor nu este permis să vă aduceți propria mâncare. În hosteluri, totuși, oaspeții își pot aduce, pregăti și păstra singuri mâncarea fără nicio problemă. Și nu în ultimul rând, hostelurile sunt de obicei mai ieftine decât hotelurile.

Schirrmann și-a creat inițial conceptul pentru tineri, așa că a numit locul „youth hostel”. Unități de cazare similare au luat și acest nume. La început, hostelurile erau într-adevăr folosite doar de tineri. Acest lucru s-a schimbat de-a lungul timpului, pentru că în zilele noastre călătorii de toate vârstele pot sta în “hosteluri pentru tineret”. Majoritatea hostelurilor primesc oameni de toate vârstele, culturile și genurile diferite. Unele hosteluri pentru tineret au o politică de vârstă minimă pentru tinerii care călătoresc singuri, dar adesea copiii sunt bineveniți atunci când părinții lor vin cu ei și își rezervă o cameră privată.

De obicei, în hosteluri sunt posibile o mulțime de lucruri, iar membrii personalului sunt de obicei dispuși să te ajute cu tot felul de lucruri. Cele mai multe pensiuni au o relație bună și strânsă cu comunitatea locală și mediul. De exemplu, pensiunea poate avea angajați care au crescut în zonă sau angajați cu multă experiență în călătorii care cunosc bine zona. Acești membri ai personalului pot sfătui oaspeții despre lucruri de făcut și locurile în care pot merge. Astfel, ei pot promova și producătorii locali, instituțiile și afacerile.

Numărul total de hosteluri din România nu este încă foarte mare, dar aici se deschid în fiecare an mai multe pensiuni. Aproape toate sunt situate în orașe, de exemplu în București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara. Cu toate acestea, atâta timp cât oamenii ies și explorează, în afara orașelor sunt multe lucruri de văzut și de făcut. Așa cum însuși Schirrmann a spus odată: „Este imposibil să stoarceți nelimitata lume într-o sală de clasă aglomerată”. (sau în acest caz, câteva orașe) „Deci școala trebuie să iasă în lume.” Și folosirea hostelurilor este doar o modalitate de a face asta…

ByMaria Pimentel

Turism Sustenabil

În ianuarie 2020 am decis ca pe tot parcursul anului voi căuta oportunități de a călători. Evident că nu s-a întâmplat, iar timpul petrecut în schimb citind și urmărind filme în interiorul casei m-a făcut să mă gândesc la călătoriile anterioare și la cât de mult îmi plăcea să văd locuri noi, să încerc diferite mâncăruri și să mă bucur de frumusețea arhitectonică, culturală și naturală.

În timp ce călătoria poate fi o modalitate de a câștiga noi experiențe și de a lua o pauză de la grijile de zi cu zi, această experiență este complet diferită pentru cei care locuiesc în acel loc. Turiștii pot simți că ceea ce fac departe de casă nu are efecte, trăind momentan într-o lume distinctă care există doar pentru ei în acel moment, până când își părăsesc locul de vacanță și se întorc acasă, cu viața și preocupările lor reale – o distincție care nu există pentru toți cei cărora acel loc îl reprezintă “acasă”. Locurile în care oamenii călătoresc existau înainte și continuă să existe și după vacanțe, iar ceea ce fac turiștii acolo continuă să aibă efect asupra zonei, naturii și populației acesteia.

Așadar, deși ne dorim ca vacanțele și călătoriile noastre să fie cât mai relaxante posibil, este important să vedem că nu vom avea din neatenție un efect negativ asupra locurilor pe care le vizităm – și de aceea este important să vorbim despre turism durabil.

Turismul durabil este definit de Organizația Mondială a Turismului ca „Turism care ține seama pe deplin de impacturile sale economice, sociale și de mediu actuale și viitoare, răspunzând nevoilor vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților gazdă”.

În timp ce turismul poate avea unele efecte economice foarte pozitive și poate crea locuri de muncă, el necesită o cantitate mare de resurse, iar dezvoltarea turismului fără a se concentra pe interesele pe termen lung poate duce la un impact dăunător în mai multe domenii. Pe măsură ce numărul de turiști într-o anumită zonă crește, crește și presiunea asupra acelei zone, care are nevoie de mai multe resurse pentru a-i primi pe acești turiști – mai multe clădiri, mai multe activități. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce mai mulți oameni călătoresc, devine mai important să ne gândim la modalități noi și mai durabile de a face asta, pentru a minimiza problemele legate de turismul tradițional.

Cei trei piloni ai turismului durabil sunt pilonul economic, pilonul de mediu și pilonul social. În loc să folosim prea multe resurse naturale și să facem activități care dăunează speciilor și habitatelor locale, putem folosi resursele în mod responsabil și conservam biodiversitatea. Putem ajuta economia locală prin sprijinirea afacerilor locale care tratează și plătesc angajații locali în mod echitabil. Și putem respecta, de asemenea, comunitățile și tradițiile locale, susținând un contact respectuos între culturi.

Turismul durabil nu este ceva ce poate fi realizat doar cu efortul turiștilor responsabili – acesta este ceva care implică întreaga industrie a turismului și necesită acțiuni economice și politice mari. Chiar și așa, dacă vom călători și ne bucurăm să petrecem timp într-un anumit loc, ar trebui să vedem totuși ce putem face pentru a ne asigura că impactul nostru în acel loc nu va lăsa mai rău decât a fost.

Câteva lucruri care pot fi făcute pentru a călători mai sustenabil:

-Evitați călătoriile cu avionul

-La destinație, folosiți mijloacele de transport în comun sau mergeți pe jos

– Cazare la o unitate de cazare certificată verde

-Cumpărați produse locale și susțineți economia locală

– Respectați diferențele culturale

– Limitați cantitatea de deșeuri pe care o produceți în timpul călătoriilor

-Cercetați și planificați înainte de a călători

Tema turismului durabil poate fi deosebit de relevantă în cazul României: până acum, România nu a fost la fel de populară ca destinațiile turistice majore și, din această cauză, nu s-a pus un accent mare pe turismul durabil. Cu toate acestea, România este o țară cu mult potențial pentru turism și devine din ce în ce mai populară ca destinație turistică. Aceasta înseamnă că este necesar să se profite de beneficiile aduse de turism fără a compromite durabilitatea. Lipsa oportunităților economice și emigrarea tinerilor lasă singure generațiile mai în vârstă în sate mici, tradiționale, riscând pierderea culturii și istoriei zonei. Turismul în aceste zone poate oferi oportunități economice, poate ajuta la dezvoltarea acestor zone și poate împărtăși cultura și natura cu alți oameni – atâta timp cât există un efort de a gândi sustenabi

··· English ···

In January of 2020 I had decided that throughout the year I was going to seek opportunities to travel. Obviously that didn’t happen, and the time that I spent instead reading and watching movies inside the house made me think about previous travels and how much I enjoyed seeing new places, trying different food, and enjoying the architectonic, cultural and natural beauty.

While traveling can be a way of gaining new experiences and taking a break from day-to-day worries, this experience is completely different for those that live in that place. Tourists can feel that there are no effects to what they do away from home, living momentarily in a distinct world that only exists for them in that moment until they leave their vacation spot and return to their home, with their real life and concerns – a distinction that doesn’t exist to everyone for whom that place is home. The places to where people travel existed before and continue existing after the holidays, and what tourists do there continues having an effect on the area and its nature and population.

So, while we want our holidays and travels to be as relaxing as possible, it is important to see that we won’t inadvertently have a negative effect in the places we visit – and that is why it’s important to talk about sustainable tourism.

Sustainable tourism is defined by the World Tourism Organization as “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities”.

While tourism can have some very positive economic effects and create employment, it requires a big amount of resources, and the development of tourism without a focus on long-term concerns can lead to a damaging impact in multiple areas. As the number of tourists in a certain area increases, so does the pressure on that area, which needs more resources to welcome these tourists – more buildings, more activities. This means that as more people are travelling it becomes more important to think of new, more sustainable ways of doing that, to minimize the issues with traditional tourism.

The three pillars of sustainable tourism are the economic pillar, the environmental pillar and the social pillar. Instead of using too many natural resources and doing activities that harm local species and habitats, we can use resources responsibly and conserve biodiversity. We can help the local economy by supporting local businesses that treat and pay local employees fairly. And we can also respect the local communities and traditions, supporting a respectful contact between cultures.

Sustainable tourism isn’t something that can be achieved only with the effort of responsible tourists – this is something that involves the entire tourism industry and requires big economic and political action. Even so, if we are going to travel and enjoy spending time in a certain place we should still see what we can do to make sure that our impact in that place will not leave it worse than it was.

Some things that can be done to travel more sustainably:

-Avoid air travel

-At your destination, use public transports or walk

-Stay at a green-certified accommodation

-Buy local products and support the local economy

-Respect cultural differences

-Limit the amount of waste you produce while traveling

-Research and plan before you travel

The topic of sustainable tourism can be particularly relevant in the case of Romania: so far, Romania hasn’t been as popular as the major tourist destinations, and because of this, there hasn’t been a big focus on sustainable tourism. However, Romania is a country with a lot of potential for tourism, and is becoming more popular as a tourist destination. This means that there is a need to take advantage of the benefits brought on by tourism without compromising sustainability. The lack of economic opportunities and the emigration of young people leaves older generations alone in small, traditional villages, risking the preservation of culture and history. Tourism in these areas can provide economic opportunities, help develop these areas and share nature and culture with other people – as long as there is an effort to think sustainably.

ByMaria Pimentel

Portret de Voluntar – Maria (Portugalia)

My name is Maria Pimentel, I’m a portuguese illustrator with a bachelor in Fine Arts (in the field of Painting) and a master degree in Animation and Illustration. Because of the pandemic and the completion of my master degree back in may 2020, I spent a lot of time not doing much, which motivated me to work and look for ways to be useful.

I’m very interested in volunteering because I can simultaneously develop as a person and help other people, which is something that I consider important.

Numele meu este Maria Pimentel, sunt ilustratoare portugheză, cu o licență în Arte Plastice (în domeniul picturii) și o diplomă de master în animație și ilustrație. Din cauza pandemiei și a finalizării masterului în mai 2020, am petrecut mult timp fără a face prea multe, ceea ce m-a motivat să lucrez și să caut modalități de a fi utilă.

Sunt foarte interesat de voluntariat, deoarece mă pot dezvolta simultan ca persoană și pot ajuta alți oameni, lucru pe care îl consider important.

ByLucia Wijbenga

Portret de voluntar – Lucia (Olanda)

Hallo everyone,

It is so nice to meet you! My name is Lucia and I am 21 years old. In January I finished my Bachelor’s degree of the Dutch language, which also happens to be the official language of my home country The Netherlands (or Holland, as you might know it). Afterwards, I suddenly got 7 months of free time before starting a Master’s degree. So why not do something special with it instead of staying home?

Ever since the age of 15, I have been dreaming about living in another country for a while. Not just going there on a two weeks holiday and running from tourist attraction to tourist attraction, but actually living and studying or working there for months. My dream was to get to know a different culture from the inside out by becoming one of the inhabitants of the country and learning the language. I wanted to actually dó something instead of traveling around, which is why I signed up for the European Solidarity Corps. On their website was a message about a project of Curba de Cultura, with the goal of promoting the local Youth Hostel and local development. Since I have done a minor in Communication and Information Sciences, it seemed like a good fit.

So here I am now, isolated in a country that is completely new to me. I don’t know the language, the area, the culture, and the people. But I can’t wait to find out and learn all about it in the months to come!

Hallo tuturor!

Îmi face plăcere să vă cunosc! Numele meu este Lucia și am 21 de ani. In ianuarie am terminat facultatea de limbă olandeză, care se întâmplă să fie și limba oficială a țării (Olanda – după cum i se spune aici). După aceea, dintr-o dată m-am trezit cu 7 luni de timp liber până îmi încep masteratul. Deci, de ce să nu fac ceva special decât să stau acasă?

Încă de când aveam 15 ani, am visat sa trăiesc într-o altă țară. Nu doar să merg în vacanță acolo temporar și să dau peste tot felul de atracții turistice, ci să trăiesc, să studiez și să lucrez acolo pentru câteva luni. Am vrut să pot cunoaște o nouă cultură, devenind unul din cetățenii țării și să învăț o limbă diferită. Am vrut să fac și puține călătorii, deaceea m-am înscris la Corpul European de Solidaritate. Pe siteul lor am dat de un mesaj despre un proiect la Curba de Cultură, care avea ca scop promovarea unui Hostel de tineri și dezvoltare locală. Din moment ce am făcut cursuri în comunicare și știință informațională, părea să fie o potrivire perfectă.

Deci, aici sunt, în izolare într-o țară complet nouă mie. Nu cunosc limba, zona, cultura, nici oamenii. Însă deabia aștept sa descopăr și să învăț totul în lunile ce vor urma!