Asigurând îngrijirea de sine: Cum pot profesioniștii care lucrează cu tinerii să se protejeze în timpul susținerii tinerilor cu probleme de sănătate mentală

Byadmin

Asigurând îngrijirea de sine: Cum pot profesioniștii care lucrează cu tinerii să se protejeze în timpul susținerii tinerilor cu probleme de sănătate mentală

Pe parcursul proiectului Supporter, multe informații și chei utile au fost oferite pentru a construi un set de competențe pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Dar cum să fii sigur că ești protejat de aceste situații dificile?

În calitate de profesioniști care lucrează cu tineri, suntem pasionați să îi sprijinim și să îi împuternicim, în special pe cei care se confruntă cu provocări legate de sănătatea mentală. Cu toate acestea, în dedicarea noastră de a-i ajuta pe alții, este esențial să nu uităm de propriul nostru bine-înțeles. Lucrul cu tineri care navighează probleme de sănătate mintală poate fi solicitant și epuizant emoțional. Pentru a ne asigura că putem continua să oferim sprijin eficient, este crucial pentru profesioniștii care lucrează cu tineri să prioritizeze îngrijirea de sine. 

Iată câteva strategii pentru a ne ajuta să ne protejăm în timpul lucrului cu tineri care se confruntă cu probleme de sănătate mentală:

 1. Stabilește Limite: Setează limite clare între viața ta personală și profesională. Este important să ai momente desemnate pentru muncă și timp pentru relaxare și activități personale. Evită să te angajezi prea mult și învață să spui nu atunci când este necesar.
 2. Caută Supervizare și Suport: Sesiunile regulate de supervizare cu un supervizor sau mentor pot oferi un spațiu sigur pentru a debifa și a procesa situațiile dificile. Nu ezita să ceri suport de la colegi, prieteni sau rețele profesionale atunci când este necesar.
 3. Practică Ascultarea Activă: Atunci când lucrezi cu tineri, practică ascultarea activă fără a prelua povara emoțională. Validează sentimentele și experiențele lor, dar amintește-ți că ești acolo pentru a-i sprijini și ghida, nu pentru a rezolva toate problemele lor.
 4. Menține Limite Profesionale: În timp ce este esențial să construiești încredere și raport cu tinerii, este la fel de important să menții limite profesionale. Evită să te implici prea mult personal în viețile lor sau să dezvălui informații personale care ar putea compromite relația ta profesională.
 5. Educă-te: Educă-te în mod continuu despre problemele de sănătate mintală și strategiile eficiente de sprijin. Participă la sesiuni de instruire, workshop-uri și conferințe pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în lucrul cu tineri care se confruntă cu provocări de sănătate mintală.
 6. Practică Reflecția de Sine: Petrece timp pentru a reflecta asupra propriilor tale emoții, reacții și declanșatoare atunci când lucrezi cu tineri. Autoconștientizarea este cheia pentru identificarea semnelor de epuizare sau oboseală de compasiune și pentru a lua măsuri proactive pentru a le aborda.
 7. Participă în Activități de Îngrijire de Sine: Prioritizează activitățile care promovează bunăstarea fizică, emoțională și mentală. Fie că este vorba de exerciții, meditație, petrecerea timpului în natură sau practicarea hobby-urilor, găsește activități care te încarcă și te rejuvenează.
 8. Stabilește Așteptări Realiste: Recunoaște că nu poți rezolva totul sau fi totul pentru toată lumea. Stabilește-ți așteptări realiste pentru tine și recunoaște că progresul necesită timp. Sărbătorește victoriile mici și concentrează-te pe impactul pozitiv pe care îl faci, în loc să te concentrezi asupra a ceea ce nu ai putut realiza.

Prin prioritizarea îngrijirii de sine, stabilirea de limite, căutarea suportului și educarea continuă, profesioniștii care lucrează cu tineri pot să ofere sprijin eficient tinerilor care se confruntă cu probleme de sănătate mentală, în timp ce își protejează propria lor bunăstare. Amintește-ți, îngrijirea de sine ne permite să slujim mai bine pe alții și să facem o diferență pozitivă în viețile tinerilor.

Ensuring Self-Care: How youth workers can protect themselves when supporting young people facing mental health issues

In the progress of the project Supporter, many useful information and keys are building a set of competence for youth workers working with young people facing mental health issues. But how to be sure to be protected from those difficult situations? 

As youth workers, we are passionate about supporting and empowering young people, especially those facing mental health challenges. However, in our dedication to helping others, it’s essential not to overlook our own well-being. Working with youth who are navigating mental health issues can be emotionally demanding and draining. To ensure we can continue to provide effective support, it’s crucial for youth workers to prioritize self-care. 

Here are some strategies to help protect ourselves while working with young people facing mental health issues:

 1. Establish Boundaries: Set clear boundaries between your personal and professional life. It’s important to have designated times for work and time for relaxation and personal activities. Avoid overcommitting yourself and learn to say no when necessary.
 2. Seek Supervision and Support: Regular supervision sessions with a supervisor or mentor can provide a safe space to debrief and process challenging situations. Don’t hesitate to reach out for support from colleagues, friends, or professional networks when needed.
 3. Practice Active Listening: When working with young people, practice active listening without taking on their emotional burden. Validate their feelings and experiences, but remind yourself that you are there to support and guide them, not to solve all their problems.
 4. Maintain Professional Boundaries: While it’s essential to build trust and rapport with young people, it’s equally important to maintain professional boundaries. Avoid getting too personally involved in their lives or disclosing personal information that could compromise your professional relationship.
 5. Educate Yourself: Continuously educate yourself about mental health issues and effective support strategies. Attend training sessions, workshops, and conferences to enhance your knowledge and skills in working with young people facing mental health challenges.
 6. Practice Self-Reflection: Take time to reflect on your own emotions, reactions, and triggers when working with young people. Self-awareness is key to identifying signs of burnout or compassion fatigue and taking proactive steps to address them.
 7. Engage in Self-Care Activities: Prioritize activities that promote physical, emotional, and mental well-being. Whether it’s exercise, meditation, spending time in nature, or pursuing hobbies, find activities that recharge and rejuvenate you.
 8. Set Realistic Expectations: Recognize that you can’t fix everything or be everything to everyone. Set realistic expectations for yourself and acknowledge that progress takes time. Celebrate small victories and focus on the positive impact you’re making, rather than dwelling on what you couldn’t accomplish.

By prioritizing self-care, setting boundaries, seeking support, and continuously educating ourselves, youth workers can effectively support young people facing mental health issues while safeguarding their own well-being. Remember, taking care of ourselves enables us to better serve others and make a positive difference in the lives of young people.

About the author

admin administrator

Leave a Reply