Monthly Archive January 2022

ByCarla Duatis

Spania te așteaptă

Partenerul nostru Asociación Brújula Intercultural caută 4 voluntari internaționali pentru a se alătura proiectului lor de 12 luni “Youth Educ(Action)” în Burgos, Spania.

Acest proiect este legat de educație, programe socio-educative și activități de formare ca motor social de schimbare și ca mijloc de a contribui la consolidarea comunității și a cetățeniei.

Voluntarii vor fi găzduiți în două organizații diferite; doi dintre ei vor fi găzduiți de Escuela Diocesana de Educadores de Juventud (Voluntared), iar ceilalți doi de Magea Escuela Activa.

Principalele activități pe parcursul proiectului pentru voluntarii găzduiți de Magea Escuela Activa vor fi:

– Asistență și sprijin în timpul lecțiilor și în cadrul celor trei cursuri oferite de școală și sprijin și însoțire a copiilor în timpul activităților extracurriculare.

– Sprijin în crearea de materiale pedagogice pentru metoda Magea, prin intermediul “băncii de imagini” a acesteia.

– Ajutor în activitățile de amenajare a spațiului școlar.

Principalele activități pe parcursul acestui proiect pentru voluntarii găzduiți de Escuela Diocesana de Educadores de Juventud vor fi următoarele

– Activități educaționale, de formare, de recreere și de petrecere a timpului liber, cum ar fi taberele de vară.

– Proiecte sociale și educaționale.

– Birou de comunicare și voluntariat.

Dacă ești / ai:

– cetățean român;

– motivația de a participa la proiect și la activitățile specifice;

– interes față de sarcinile planificate și față de traseul de învățare descris;

– experiență anterioară de voluntariat sau de lucru în acest sector;

– interes pentru educația non-formală, metodele alternative de învățare și metoda Montessori/Waldorf;

– cu cel puțin cunoștințe de bază de limba spaniolă sau care doresc să le învețe;

– flexibil și cu simțul adaptabilității.

– interes și dorința de a face față experienței interculturale propuse de proiect și provocărilor acestuia;

– abilități de comunicare și relaționare;

– flexibilitate și capacitatea de a lucra în echipă.

Organizația va pune la dispoziție un apartament în Burgos pentru toți voluntarii. Aceștia vor avea la dispoziție camere duble sau single. De asemenea, coordonatorul va oferi o sumă (stabilită din programul CES) pentru întreținere și bani de buzunar (5 euro pe zi) care va fi oferit lunar. Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate în limitele stabilite de Comisia Europeană.

Dacă sunteți interesat, trimiteți CV-ul și o scrisoare de motivație la adresa sorin@curbadecultura.ro cu subiectul Proiect ESC “Youth Educ(Action)”.

Vă așteaptă!

ByFlavie Valla

Turismul pentru Tineret în Franța vs în România – Youth Tourism in France vs in Romania

Turismul pentru tineret este o parte importantă a economiei unei țări. Dar ce știm cu adevărat despre asta? Ce îi interesează pe tinerii din zilele noastre? Și, cel mai important, există unele asemănări și/sau diferențe între țări? Acestea sunt toate întrebările la care vom încerca să răspundem astăzi, concentrându-ne pe Turismul pentru Tineret în Franța și în România.

Pentru început, ce este turismul pentru tineret? Turismul, conform bazei de date Britannica, este „acțiunea și procesul de petrecere a timpului departe de casă în căutarea recreerii, relaxării și plăcerii, utilizând în același timp furnizarea comercială de servicii”. În termeni mai simpli, turismul constă în petrecerea timpului într-un mediu diferit de cel în care trăim, pentru a te relaxa, a descoperi și a te distra. Pe baza acestei definiții, Turismul pentru Tineret este un tip de turism întruchipat de tineri, între aproximativ 14 și 35 de ani. Potrivit lui Haigh (un economist), Turismul pentru Tineret definește „călătorii tineri care au preferință pentru cazare la buget, pun accent pe întâlnirea cu alți călători, independent sau într-o manieră organizată, având un program flexibil de călătorie și luând vacanțe mai lungi decât cele scurte”. Mai mult, în situația actuală a Turismului pentru Tineret în Franța și în România se pot descifra unele asemănări și unele diferențe. De altfel, în 2018 Franța a numărat 132 de pensiuni, 1,3 milioane de călători au fost primiți în aceste pensiuni și au fost rezervate 3,2 milioane de nopți. 

Astfel, Turismul pentru Tineret a adus un venit de 212 milioane de euro în Franța în 2018. Pe de altă parte, în România, există cel puțin 36 de pensiuni, potrivit site-ului Hostelworld. Din păcate, în timpul cercetării mele nu au fost disponibile informații precise despre veniturile din turismul pentru tineret din România. În plus, Franța a făcut o analiză foarte precisă a nevoilor consumatorilor, în timp ce România are o listă bună de factori care joacă în atractivitatea sa. Într-adevăr, cercetarea franceză a arătat că este foarte dificil să-i faci pe călătorii tineri să revină la o destinație la care au mers deja, deoarece acest grup țintă este în continuă mișcare, cu dorința de a experimenta lucruri noi. Mai mult, a mai arătat că Europa este destinația numărul unu a tinerilor francezi, că aproape 50% din călătoriile tinerilor sunt efectuate în afara verii cu excursii școlare, că internetul este principala lor sursă de informații și că prețul este primul factor care joacă un rol în decizia de cumpărare sau nu. În comparație, România a observat că poziția sa geografică permite un acces ușor pentru călătorii din alte țări europene. Pe deasupra, România are numeroase arii naturale potrivite pentru turismul de aventură și este o destinație ieftină. Aici găsim din nou importanța factorului preț, ceea ce are sens întrucât grupul nostru țintă este reprezentat de tineri cu venituri în general scăzute.

În al doilea rând, în ceea ce privește motivațiile tinerilor de a călători, tineretul francez și tineretul român sunt pe aceeași pagină. În ceea ce privește călătorii francezi, cele mai apreciate tipuri de turism sunt turismul educațional (de exemplu schimburile culturale), turismul de agrement (cu parcuri tematice și mari festivaluri de exemplu) și turismul de aventură (excursii active cu sport). În mod similar, pe baza unei cercetări românești, călătorii români sunt atrași de turismul educațional; care le permite să învețe, să-și extindă cunoștințele generale și să contribuie la educația lor. Partea culturală este de asemenea importantă. Tineretul Român vrea să experimenteze evenimente și locuri culturale și își dorește să experimenteze ceva nou. Turismul de relaxare, precum și turismul de agrement (de plăcere și divertisment), sunt, de asemenea, câteva dintre principalele motivații.

Pentru a intra puțin în detalii, în Franța pot fi evidențiate trei categorii de vârstă. Primul este cel de 8-12 ani. Al doilea este cel de 13-17 ani. Cele două categorii sunt formate din grupuri supravegheate de minori care fac schimburi culturale, de exemplu, sau excursii școlare. Al treilea grup este cel de 18-25 de ani; această categorie este formată din grupuri de adulți tineri sau adulți tineri care călătoresc singuri. Pe de altă parte, în România, putem evidenția trei categorii de vârstă, dar, comparativ cu Franța, aceste categorii de vârstă sunt puternic definite de tipul de turism la care participă. Prima este cea de 18-30 de ani, formată din tineri adulți care participă la turismul educațional, voluntariat, programe de muncă și de călătorie și schimburi culturale. A doua categorie este cea de 18-34 de ani formată din tineri adulți care se angajează în sport și turism de aventură. A treia și ultima categorie este cea de 15-29 de ani, formată din minori și adulți care participă la turismul de agrement.

În concluzie, Turismul pentru Tineret este un sector în plină expansiune, cu o mulțime de oportunități pentru economia țărilor. Aduce dinamism în diverse zone geografice ale țărilor, precum și în diferite domenii de activitate, cum ar fi servicii de alimentație, pensiuni și hoteluri, muzee, transporturi și multe altele.

Youth Tourism is an important part of the countries’ economy. But what do we really know about it? What are the young people nowadays interested in? And most importantly are there some similarities and/or differences between countries? These are all the questions we are going to try and answer to today, by focusing on Youth Tourism in France and in Romania. 

To begin with, what is Youth Tourism? Tourism, according to Britannica’s database, is “the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services.”.  In easier terms, tourism consists of spending time in a different environment than where we live, to relax, discover and enjoy oneself. Based on this definition, Youth Tourism is a type of tourism embodied by young people, between approximatively 14 and 35 years old. According to Haigh (an economist) Youth Tourism defines “young travelers who have preference for budget accommodation, place an emphasis on meeting other travelers, independently or in an organized manner, having flexible travel schedule and taking longer rather than brief holidays”. 

Moreover, in the actual situation of Youth Tourism in France and in Romania it is possible to decipher some similarities and some differences. As a matter of fact, in 2018 France counted 132 hostels, 1.3 million travelers were received in these hostels and 3.2 million nights were booked. That way, Youth Tourism brought a revenue of 212 million euros in France in 2018. On another hand, in Romania, there are at least 36 hostels, according to Hostelworld’s website. Sadly, no precise information on the revenue of Youth Tourism in Romania was available during my research. In addition, France has made a very precise analysis of their consumers needs while Romania has a good list of factors playing in its attractiveness. Indeed, the French research has shown that it is very difficult to make Youth travelers come back to a destination they already went to as this target group is constantly in movement, with the desire to experience new things. Further, it also showed that Europe is the number one destination of the French Youth, that nearly 50% of the Youth travels are made outside of summer with school trips, that internet is their main source of information and that the price is the first factor to play a role in the decision to purchase or not. In comparison, Romania has noticed that its geographical position allows an easy access for travelers from other European countries. On top of that, Romania has numerous natural areas suitable for adventure tourism and is a cheap destination. Here, we find again the importance of the price factor, which makes sense as our target group is young people with generally low revenues. 

Secondly, concerning Youth motivations to travel, French Youth and Romanian Youth are on the same page. Concerning French travelers, the most appreciated types of tourism are educational tourism (for example cultural exchanges), leisure tourism (with theme parks and big festivals for example) and adventure tourism (active trips with sports). Similarly, based on a Romanian research, Romanian travelers are attracted to educational tourism ; that allows them to learn, broaden their general knowledge and contributes to their education. The cultural part is also important. Romanian Youth wants to experience cultural events and places and want to experience something new. Relaxation tourism as well as leisure tourism (pleasure and entertainment), are also some of the main motivations.

To go a little bit more into details, in France, three age categories can be highlighted. The first one is the 8-12 years old. The second one is the 13-17 years old. Those two categories are formed by supervised groups of minors going on cultural exchanges, for example, or school trips. The third group is the 18-25 years old ; this category is formed of groups of young adults or young adults travelling alone. On another hand, in Romania, we can highlight three age categories, but, compared to France, these age categories are strongly defined by the type of tourism they take part in. The first one is the 18-30 years old, formed by young adults that take part in educational tourism, volunteering, work and travel programs and cultural exchanges. The second category is the 18-34 years old formed by young adults engaging in sports and adventure tourism. The third and last category is the 15-29 years old, formed by minor and adults taking part in leisure tourism. 

In conclusion, Youth Tourism is a booming sector with loads of opportunities for the countries’ economy. It brings dynamism into various geographical parts of the countries as well as in different activity fields like the food service, hostels and hotels, museums, transports, and so much more. 

ByFlavie Valla

Biserici din Teisani – Churches in Teisani

În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

Această biserică a fost construită în jurul anului 1900 și renovată în urmă cu câțiva ani. În religia ortodoxă, se știe că Sfântul Nicolae a fost persoana care a venit cu Dumnezeu la această biserică, motiv pentru care îi poartă numele.

Mai departe vedem în prim plan Clopotnița din dreapta bisericii, intră persoana care să tragă clopotul și bate clopoțelul, este o meserie în sine, două zile pe săptămână și uneori sâmbăta. Dacă există o zi specială în timpul săptămânii, persoana vine din nou să sune. Este interesant de observat că există două tipuri de sunet. Clopoțelul care sună rapid este pentru cei care au murit. Dimpotrivă, sunetul lent al clopoțelului este pentru tradițiile creștine. În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

În plus, există o mică clădire pentru a aprinde lumânări. Există două laturi diferite. Una cu scris VII, care înseamnă viu în română. Prin urmare, aprindeți acea lumânare pentru oamenii care sunt în viață în familia dvs., prietenii sau alte persoane. Pe cealaltă parte scrie Morti, care înseamnă mort în română. De aceea aprinzi acea lumânare pentru ca oamenii care au murit să aibă lumină în lumea cealaltă. Oamenii plătesc o jumătate de leu pentru o lumânare.

În stânga bisericii, putem vedea un cimitir care este dedicat unui preot important, Preotul Simion, care a lucrat în această biserică. Oricine poate pune lumânări pe mormântul lui. Spre deosebire de preoții din religia creștină, preoții din religia ortodoxă au voie să se căsătorească și să aibă o familie. Cu toate acestea, nu au voie să aibă copii înainte de căsătorie. La fel este și pentru oamenii care nu lucrează ca personalități religioase.

Serviciul este duminica si sambata in fiecare saptamana. Și dacă există o zi specială în săptămână care nu este duminică sau sâmbătă (de exemplu: Crăciun, Paște, Zilele Sfintelor, căsătoria, decesele…) există o altă slujbă.

Mai mult, pe marginea bisericii sunt picturi, picturi cu Apostoli si Sfinti.

În interiorul bisericii sunt o mulțime de scaune pe care oamenii să stea și perne pentru a sta pe jos. Când oamenii nu se potrivesc în biserică, stau afară și de aceea sunt vorbitori afară.

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

Pentru început, Clopotnița este chiar în fața bisericii și oamenii trebuie să treacă prin el pentru a ajunge la biserică. Cineva este însărcinat să sune clopotul, sunetul clopotului și alte treburi din biserică pot fi făcute ca voluntariat.

Mai departe, în grădina din dreapta bisericii se află un Memorial de război, pentru cele două războaie mondiale.

În interiorul acestei biserici există două spații pentru aprinderea lumânărilor, unul este dedicat oamenilor care sunt încă în viață și celălalt celor care au decedat. În plus, în afara bisericii nu există diferențiere, există doar un spațiu atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți.

În plus, am văzut un preot făcând o slujbă, în timp ce strângea informații, și ținea în mână un turifer cu vapori ieșind din el. Este interesant de subliniat că turiferele sunt folosite pentru a curăța sufletul oamenilor.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

Pentru început, se află, în dreapta bisericii, un parastas care a fost construit cu mult timp în urmă, pentru un preot important care a lucrat în biserică.

În al doilea rând, Clopotnița este situată în partea stângă a bisericii în prim plan.

În stânga bisericii, putem vedea o cruce deasupra unui mic rezervor de apă sfințită.

Mai mult, există un spațiu, lângă zidul din stânga bisericii, pentru aprinderea lumânărilor pentru cei vii și unul pentru cei morți. După cum se vede în cele două biserici anterioare.

Putem vedea și un tablou pe peretele din fața bisericii. În dreapta tabloului sta Parasceva, iar în stânga Nicolae.

Cimitirul Olteni :

În timpul Paștelui și Crăciunului și cu alte ocazii, oamenii vin în cimitir cu lumânări pentru a le pune pe mormântul familiei. Această tradiție constă în aducerea luminii de la biserică la cimitir. Oamenii își aprind lumânarea la biserică și apoi merg până la cimitir. Astfel oamenii aduc lumina lui Dumnezeu direct celor dragi.

Bughea de sus :

Sătenii au construit această biserică, iar Primăria a început să participe mai târziu la viața bisericii. Această biserică are cea mai veche clopotniță din comună. Persoana însărcinată să sune clopoțelul îl sună cu ciocanele mici.

Mulțumiri speciale lui Alex POPA pentru că și-a dedicat timpul pentru a merge împreună cu noi prin comună și pentru a ne împărtăși aceste informații.

English version

On the 19th of November Lucia and I, accompanied by Alex Popa, a youngster from Teisani, went around Teisani’s commune to learn more about all the churches. Here is it what we collected.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

This church was built around 1900 and renovated a few years ago. In the orthodox religion, it is known that Saint Nicholas was the person who came with God to this church which is why it is named after him. Further, we can see the Bell Tower on the right of the church on the foreground, the person in charge to ring the bell comes in and rings the bell, it is a job in itself, two days a week and sometimes on Saturday. If there is a special day during the week the person comes again to ring the bell. It is interesting to note that there are two types of ringing. The fast bell ringing is for people who died. On the opposite, the slow bell ringing is for Christian traditions. 

In addition, there is a little building to light candles. There are two different sides. One with written VII, which means alive in Romanian. Therefore, you light that candle for people that are alive in your family, or friends or other people. On the other side is written Morti, which means dead in Romanian. That is why you light that candle so the people who died have light in the otherworld. People pay half a lei for one candle. 

On the left of the church, we can see a graveyard that is dedicated to an important priest, Preotul Simion, that worked in this church. Anyone can put candles on his grave. Unlike priests in the Christian religion, priests in the Orthodox religion are allowed to get married and have a family. Nevertheless, they are not allowed to have children before marriage. It is the same for people that do not work as religious figures. 

The service is on Sunday and Saturday every week. And if there is a special day in the week that is not on Sunday or Saturday (example: Christmas, Easter, Saint days, marriage, deaths…) there is another service. 

Moreover, there are paintings on the side of the church, paintings of Apostols and Saints. 

Inside the church there are a lot of chairs for people to sit and pillows to sit on the floor. When people don’t fit in the church they stand outside, and that is why there are speakers outside. 

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

To start with, the Bell Tower is right in front of the church and people have to walk through it to reach the church. Someone is charged to ring the bell, ringing the bell and other chores in the church can be done as volunteering.Further, there is a War Memorial, for the two World Wars, in the garden on the right of the church. 

Inside this church there are two spaces to light candles, one is dedicated to people that are still alive and the other to people that passed away. In addition, outside the church there is no differentiation, there is just one space for both alive and dead people. 

Besides, we saw a priest doing a service, while collecting information, and he was holding a thuriferous with fumes coming out of it. It is interesting to point that thuriferous are used to clean people’s soul.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

To begin with, there is, on the right of the church, a memorial that was built a long time ago, for an important priest that worked in the church.

Secondly, the Bell Tower is located on the left of the church in the foreground.

On the left of the church, we can see a cross above a small reservoir of holy water.

Moreover, there is a space, next to the wall on the left of the church, to light candles for alive people and one for dead people. As seen in the two previous churches.

We can also see a painting on wall at the front of the church. On the right of the painting stands Parasceva and on the left Nicolae.

Cemetery of Olteni : 

During Easter and Christmas and other occasions people are coming into the cemetery with candles to put on their family’s grave. This tradition consists of bringing the light from the church to the cemetery. People light their candle at the church and then walk all the way to the cemetery. That way people are bringing the light of God directly to their loved ones.

Bughea de sus :

The villagers built this church and the Town Hall started participating in the church’s life later on.

This church has the oldest Bell Tower of the commune. The person in charge to ring the bell rings it with little hammers.

Special thanks to Alex POPA for taking the time to go around the commune with us and share all these very interesting informations. 

ByAndrés Galarza Reyes

Portret de voluntar – Andrés “Codes” (Spania)

Bună ziua! Sunt Andrés, și sunt din Barcelona și am 28 de ani. Aceasta este a doua mea aventură cu Curba de Cultură (de data asta în proiectul ”Tinemobilul – The Fury Road”) după ce am participat la proiectul anterior de renovare a Centrului de Tineret din Izvoarele.

În acest nou proiect sper să am ocazia să-mi pun în practică cunoștințele mele de muzician atunci când vine vorba de diverse activități pe care le putem face cu tinerii precum și de a folosi arta ca instrument pentru a ne exprima liber. Să începem această nouă aventură!

Deceleratrix at Luz de Gas – Barcelona

Hello! I’m Andrés, and I’m from Barcelona and I’m 28 years old. This is my second adventure with the Culture Curve (this time in the project “Tinemobilul – The Fury Road”) after I participated in the previous project to renovate the Youth Center in Izvoarele.

In this new project I hope to have the opportunity to put my knowledge as a musician into practice when creating various activities that we can do with young people as well as using art as a tool to express ourselves freely. Let’s start this new adventure fellas!

Batek at the “Coros de la Barceloneta” festivitiesh.
ByRoberto Maroas Iglesias

Portret de voluntar – Roberto (Spania)

Bună! Numele meu este Roberto și sunt din Santiago de Compostela, Spania. Am 21 de ani și mă aflu în România într-un stagiu de voluntariat internațional pentru 10 luni. Proiectul meu constă în a face activități pentru tineri cu ajutorul centrului Mobil de Tineret, “Tinemobilul”. Vom merge prin sate pentru a face activități pentru tineri. Misiunea noastră nu este doar să ne jucăm, ci și să îi ajutăm să își îmbunătățească abilitățile, să le deschidem mintea, să le oferim ocazii de a cunoaște oameni din întreaga lume. Vrem să le oferim posibilitatea de a petrece un timp educațional de calitate.

Cât despre mine, am mai făcut înainte la Curbă două proiecte de voluntariat aici în România, în total 4 luni. Acum, m-am implicat într-un stagiu de voluntariat de lungă durată pentru că vreau să continui această experiență atât de frumoasă, să învăț mai multe despre oameni, despre cultura de aici, despre limbă, dar și să fac acțiuni pentru comunitate și în special pentru tineri.

Îmi plac drumețiile pe munte, să merg cu motocicleta în jurul lumii, să cânt la chitară, să citesc și, mai ales, să învăț lucruri de la alți oameni. Studiez pentru a fi profesor de școală primară și îmi place matematica și fizica. 

Sper să pot lăsa o mică urmă aici, în România, așa cum și ea o va lăsa asupra mea.

Hello! My name is Roberto. I’m from Santiago de Compostela, Spain. I’m 21 years old, and I’m in Romania as an international volunteer for 10 months. My project consists in making activities for youngsters with our van that is a mobile Youth Centre, “Tinemobilul”. We are going to go around villages to make activities for the youngsters. Our mission is not only to play games with them, it is also to help them improve their skills, open their minds, offer opportunities to meet people from all around the world. We want to offer them the possibility of a quality educational time.

About me, I made before with Curba other 2 volunteer projects here in Romania, a total of 4 months. Now, I undertook a long term volunteering service because I want to continue with this nice experience and learn more about people, the culture here, the language, and also to make actions for the community especially for the youngsters.

I like hikes in the mountains, to go with my motorbike around the world, to play the guitar, to read and above all, to learn things together with other people. I am studying to be a teacher of primary school, and I love the mathematics and the physics. 

I hope I can let a small mark here in Romania, just like Romania will let on me.

Bycosmin catana

D&D Races – Character Building

“D&D is a roleplaying game. You roleplay a character. But what are your options when it comes to creating it?

We know it’s hard to choose, so we will supply you with a series of infographics that save you the trouble of pouring through pages and pages of literature and combines all the key info in a handy graphic!

Today we look at the race of your character to be! This determines the physical form of your character. Which would you pick and why?

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iUFyGxg8a4Mkg1d-ftwRb-EtMYRsduGL/view?usp=sharing

The project is cofunded by the Erasmus+ program of the European Union

==

D&D este un joc de rol. Tu joci un personaj. Dar care sunt opțiunile tale atunci când vine vorba de crearea acestuia?

Știm că este greu să alegi, așa că îți vom furniza o serie de infografice care te scutesc de deranjul de a răsfoi pagini și pagini de literatură și combină toate informațiile cheie într-un grafic la îndemână!

Astăzi ne uităm la rasa viitorului tău personaj! Aceasta determină forma fizică a personajului tău. Pe care ai alege-o și de ce?

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dFx7OhXdeXTx4MyYXxi-rp9FGzqF2PLI/view?usp=sharing

Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.