Turismul pentru Tineret în Franța vs în România – Youth Tourism in France vs in Romania

ByFlavie Valla

Turismul pentru Tineret în Franța vs în România – Youth Tourism in France vs in Romania

Turismul pentru tineret este o parte importantă a economiei unei țări. Dar ce știm cu adevărat despre asta? Ce îi interesează pe tinerii din zilele noastre? Și, cel mai important, există unele asemănări și/sau diferențe între țări? Acestea sunt toate întrebările la care vom încerca să răspundem astăzi, concentrându-ne pe Turismul pentru Tineret în Franța și în România.

Pentru început, ce este turismul pentru tineret? Turismul, conform bazei de date Britannica, este „acțiunea și procesul de petrecere a timpului departe de casă în căutarea recreerii, relaxării și plăcerii, utilizând în același timp furnizarea comercială de servicii”. În termeni mai simpli, turismul constă în petrecerea timpului într-un mediu diferit de cel în care trăim, pentru a te relaxa, a descoperi și a te distra. Pe baza acestei definiții, Turismul pentru Tineret este un tip de turism întruchipat de tineri, între aproximativ 14 și 35 de ani. Potrivit lui Haigh (un economist), Turismul pentru Tineret definește „călătorii tineri care au preferință pentru cazare la buget, pun accent pe întâlnirea cu alți călători, independent sau într-o manieră organizată, având un program flexibil de călătorie și luând vacanțe mai lungi decât cele scurte”. Mai mult, în situația actuală a Turismului pentru Tineret în Franța și în România se pot descifra unele asemănări și unele diferențe. De altfel, în 2018 Franța a numărat 132 de pensiuni, 1,3 milioane de călători au fost primiți în aceste pensiuni și au fost rezervate 3,2 milioane de nopți. 

Astfel, Turismul pentru Tineret a adus un venit de 212 milioane de euro în Franța în 2018. Pe de altă parte, în România, există cel puțin 36 de pensiuni, potrivit site-ului Hostelworld. Din păcate, în timpul cercetării mele nu au fost disponibile informații precise despre veniturile din turismul pentru tineret din România. În plus, Franța a făcut o analiză foarte precisă a nevoilor consumatorilor, în timp ce România are o listă bună de factori care joacă în atractivitatea sa. Într-adevăr, cercetarea franceză a arătat că este foarte dificil să-i faci pe călătorii tineri să revină la o destinație la care au mers deja, deoarece acest grup țintă este în continuă mișcare, cu dorința de a experimenta lucruri noi. Mai mult, a mai arătat că Europa este destinația numărul unu a tinerilor francezi, că aproape 50% din călătoriile tinerilor sunt efectuate în afara verii cu excursii școlare, că internetul este principala lor sursă de informații și că prețul este primul factor care joacă un rol în decizia de cumpărare sau nu. În comparație, România a observat că poziția sa geografică permite un acces ușor pentru călătorii din alte țări europene. Pe deasupra, România are numeroase arii naturale potrivite pentru turismul de aventură și este o destinație ieftină. Aici găsim din nou importanța factorului preț, ceea ce are sens întrucât grupul nostru țintă este reprezentat de tineri cu venituri în general scăzute.

În al doilea rând, în ceea ce privește motivațiile tinerilor de a călători, tineretul francez și tineretul român sunt pe aceeași pagină. În ceea ce privește călătorii francezi, cele mai apreciate tipuri de turism sunt turismul educațional (de exemplu schimburile culturale), turismul de agrement (cu parcuri tematice și mari festivaluri de exemplu) și turismul de aventură (excursii active cu sport). În mod similar, pe baza unei cercetări românești, călătorii români sunt atrași de turismul educațional; care le permite să învețe, să-și extindă cunoștințele generale și să contribuie la educația lor. Partea culturală este de asemenea importantă. Tineretul Român vrea să experimenteze evenimente și locuri culturale și își dorește să experimenteze ceva nou. Turismul de relaxare, precum și turismul de agrement (de plăcere și divertisment), sunt, de asemenea, câteva dintre principalele motivații.

Pentru a intra puțin în detalii, în Franța pot fi evidențiate trei categorii de vârstă. Primul este cel de 8-12 ani. Al doilea este cel de 13-17 ani. Cele două categorii sunt formate din grupuri supravegheate de minori care fac schimburi culturale, de exemplu, sau excursii școlare. Al treilea grup este cel de 18-25 de ani; această categorie este formată din grupuri de adulți tineri sau adulți tineri care călătoresc singuri. Pe de altă parte, în România, putem evidenția trei categorii de vârstă, dar, comparativ cu Franța, aceste categorii de vârstă sunt puternic definite de tipul de turism la care participă. Prima este cea de 18-30 de ani, formată din tineri adulți care participă la turismul educațional, voluntariat, programe de muncă și de călătorie și schimburi culturale. A doua categorie este cea de 18-34 de ani formată din tineri adulți care se angajează în sport și turism de aventură. A treia și ultima categorie este cea de 15-29 de ani, formată din minori și adulți care participă la turismul de agrement.

În concluzie, Turismul pentru Tineret este un sector în plină expansiune, cu o mulțime de oportunități pentru economia țărilor. Aduce dinamism în diverse zone geografice ale țărilor, precum și în diferite domenii de activitate, cum ar fi servicii de alimentație, pensiuni și hoteluri, muzee, transporturi și multe altele.

Youth Tourism is an important part of the countries’ economy. But what do we really know about it? What are the young people nowadays interested in? And most importantly are there some similarities and/or differences between countries? These are all the questions we are going to try and answer to today, by focusing on Youth Tourism in France and in Romania. 

To begin with, what is Youth Tourism? Tourism, according to Britannica’s database, is “the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services.”.  In easier terms, tourism consists of spending time in a different environment than where we live, to relax, discover and enjoy oneself. Based on this definition, Youth Tourism is a type of tourism embodied by young people, between approximatively 14 and 35 years old. According to Haigh (an economist) Youth Tourism defines “young travelers who have preference for budget accommodation, place an emphasis on meeting other travelers, independently or in an organized manner, having flexible travel schedule and taking longer rather than brief holidays”. 

Moreover, in the actual situation of Youth Tourism in France and in Romania it is possible to decipher some similarities and some differences. As a matter of fact, in 2018 France counted 132 hostels, 1.3 million travelers were received in these hostels and 3.2 million nights were booked. That way, Youth Tourism brought a revenue of 212 million euros in France in 2018. On another hand, in Romania, there are at least 36 hostels, according to Hostelworld’s website. Sadly, no precise information on the revenue of Youth Tourism in Romania was available during my research. In addition, France has made a very precise analysis of their consumers needs while Romania has a good list of factors playing in its attractiveness. Indeed, the French research has shown that it is very difficult to make Youth travelers come back to a destination they already went to as this target group is constantly in movement, with the desire to experience new things. Further, it also showed that Europe is the number one destination of the French Youth, that nearly 50% of the Youth travels are made outside of summer with school trips, that internet is their main source of information and that the price is the first factor to play a role in the decision to purchase or not. In comparison, Romania has noticed that its geographical position allows an easy access for travelers from other European countries. On top of that, Romania has numerous natural areas suitable for adventure tourism and is a cheap destination. Here, we find again the importance of the price factor, which makes sense as our target group is young people with generally low revenues. 

Secondly, concerning Youth motivations to travel, French Youth and Romanian Youth are on the same page. Concerning French travelers, the most appreciated types of tourism are educational tourism (for example cultural exchanges), leisure tourism (with theme parks and big festivals for example) and adventure tourism (active trips with sports). Similarly, based on a Romanian research, Romanian travelers are attracted to educational tourism ; that allows them to learn, broaden their general knowledge and contributes to their education. The cultural part is also important. Romanian Youth wants to experience cultural events and places and want to experience something new. Relaxation tourism as well as leisure tourism (pleasure and entertainment), are also some of the main motivations.

To go a little bit more into details, in France, three age categories can be highlighted. The first one is the 8-12 years old. The second one is the 13-17 years old. Those two categories are formed by supervised groups of minors going on cultural exchanges, for example, or school trips. The third group is the 18-25 years old ; this category is formed of groups of young adults or young adults travelling alone. On another hand, in Romania, we can highlight three age categories, but, compared to France, these age categories are strongly defined by the type of tourism they take part in. The first one is the 18-30 years old, formed by young adults that take part in educational tourism, volunteering, work and travel programs and cultural exchanges. The second category is the 18-34 years old formed by young adults engaging in sports and adventure tourism. The third and last category is the 15-29 years old, formed by minor and adults taking part in leisure tourism. 

In conclusion, Youth Tourism is a booming sector with loads of opportunities for the countries’ economy. It brings dynamism into various geographical parts of the countries as well as in different activity fields like the food service, hostels and hotels, museums, transports, and so much more. 

About the author

Flavie Valla

Leave a Reply