Author Archive Flavie Valla

ByFlavie Valla

Turismul pentru Tineret în Franța vs în România – Youth Tourism in France vs in Romania

Turismul pentru tineret este o parte importantă a economiei unei țări. Dar ce știm cu adevărat despre asta? Ce îi interesează pe tinerii din zilele noastre? Și, cel mai important, există unele asemănări și/sau diferențe între țări? Acestea sunt toate întrebările la care vom încerca să răspundem astăzi, concentrându-ne pe Turismul pentru Tineret în Franța și în România.

Pentru început, ce este turismul pentru tineret? Turismul, conform bazei de date Britannica, este „acțiunea și procesul de petrecere a timpului departe de casă în căutarea recreerii, relaxării și plăcerii, utilizând în același timp furnizarea comercială de servicii”. În termeni mai simpli, turismul constă în petrecerea timpului într-un mediu diferit de cel în care trăim, pentru a te relaxa, a descoperi și a te distra. Pe baza acestei definiții, Turismul pentru Tineret este un tip de turism întruchipat de tineri, între aproximativ 14 și 35 de ani. Potrivit lui Haigh (un economist), Turismul pentru Tineret definește „călătorii tineri care au preferință pentru cazare la buget, pun accent pe întâlnirea cu alți călători, independent sau într-o manieră organizată, având un program flexibil de călătorie și luând vacanțe mai lungi decât cele scurte”. Mai mult, în situația actuală a Turismului pentru Tineret în Franța și în România se pot descifra unele asemănări și unele diferențe. De altfel, în 2018 Franța a numărat 132 de pensiuni, 1,3 milioane de călători au fost primiți în aceste pensiuni și au fost rezervate 3,2 milioane de nopți. 

Astfel, Turismul pentru Tineret a adus un venit de 212 milioane de euro în Franța în 2018. Pe de altă parte, în România, există cel puțin 36 de pensiuni, potrivit site-ului Hostelworld. Din păcate, în timpul cercetării mele nu au fost disponibile informații precise despre veniturile din turismul pentru tineret din România. În plus, Franța a făcut o analiză foarte precisă a nevoilor consumatorilor, în timp ce România are o listă bună de factori care joacă în atractivitatea sa. Într-adevăr, cercetarea franceză a arătat că este foarte dificil să-i faci pe călătorii tineri să revină la o destinație la care au mers deja, deoarece acest grup țintă este în continuă mișcare, cu dorința de a experimenta lucruri noi. Mai mult, a mai arătat că Europa este destinația numărul unu a tinerilor francezi, că aproape 50% din călătoriile tinerilor sunt efectuate în afara verii cu excursii școlare, că internetul este principala lor sursă de informații și că prețul este primul factor care joacă un rol în decizia de cumpărare sau nu. În comparație, România a observat că poziția sa geografică permite un acces ușor pentru călătorii din alte țări europene. Pe deasupra, România are numeroase arii naturale potrivite pentru turismul de aventură și este o destinație ieftină. Aici găsim din nou importanța factorului preț, ceea ce are sens întrucât grupul nostru țintă este reprezentat de tineri cu venituri în general scăzute.

În al doilea rând, în ceea ce privește motivațiile tinerilor de a călători, tineretul francez și tineretul român sunt pe aceeași pagină. În ceea ce privește călătorii francezi, cele mai apreciate tipuri de turism sunt turismul educațional (de exemplu schimburile culturale), turismul de agrement (cu parcuri tematice și mari festivaluri de exemplu) și turismul de aventură (excursii active cu sport). În mod similar, pe baza unei cercetări românești, călătorii români sunt atrași de turismul educațional; care le permite să învețe, să-și extindă cunoștințele generale și să contribuie la educația lor. Partea culturală este de asemenea importantă. Tineretul Român vrea să experimenteze evenimente și locuri culturale și își dorește să experimenteze ceva nou. Turismul de relaxare, precum și turismul de agrement (de plăcere și divertisment), sunt, de asemenea, câteva dintre principalele motivații.

Pentru a intra puțin în detalii, în Franța pot fi evidențiate trei categorii de vârstă. Primul este cel de 8-12 ani. Al doilea este cel de 13-17 ani. Cele două categorii sunt formate din grupuri supravegheate de minori care fac schimburi culturale, de exemplu, sau excursii școlare. Al treilea grup este cel de 18-25 de ani; această categorie este formată din grupuri de adulți tineri sau adulți tineri care călătoresc singuri. Pe de altă parte, în România, putem evidenția trei categorii de vârstă, dar, comparativ cu Franța, aceste categorii de vârstă sunt puternic definite de tipul de turism la care participă. Prima este cea de 18-30 de ani, formată din tineri adulți care participă la turismul educațional, voluntariat, programe de muncă și de călătorie și schimburi culturale. A doua categorie este cea de 18-34 de ani formată din tineri adulți care se angajează în sport și turism de aventură. A treia și ultima categorie este cea de 15-29 de ani, formată din minori și adulți care participă la turismul de agrement.

În concluzie, Turismul pentru Tineret este un sector în plină expansiune, cu o mulțime de oportunități pentru economia țărilor. Aduce dinamism în diverse zone geografice ale țărilor, precum și în diferite domenii de activitate, cum ar fi servicii de alimentație, pensiuni și hoteluri, muzee, transporturi și multe altele.

Youth Tourism is an important part of the countries’ economy. But what do we really know about it? What are the young people nowadays interested in? And most importantly are there some similarities and/or differences between countries? These are all the questions we are going to try and answer to today, by focusing on Youth Tourism in France and in Romania. 

To begin with, what is Youth Tourism? Tourism, according to Britannica’s database, is “the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services.”.  In easier terms, tourism consists of spending time in a different environment than where we live, to relax, discover and enjoy oneself. Based on this definition, Youth Tourism is a type of tourism embodied by young people, between approximatively 14 and 35 years old. According to Haigh (an economist) Youth Tourism defines “young travelers who have preference for budget accommodation, place an emphasis on meeting other travelers, independently or in an organized manner, having flexible travel schedule and taking longer rather than brief holidays”. 

Moreover, in the actual situation of Youth Tourism in France and in Romania it is possible to decipher some similarities and some differences. As a matter of fact, in 2018 France counted 132 hostels, 1.3 million travelers were received in these hostels and 3.2 million nights were booked. That way, Youth Tourism brought a revenue of 212 million euros in France in 2018. On another hand, in Romania, there are at least 36 hostels, according to Hostelworld’s website. Sadly, no precise information on the revenue of Youth Tourism in Romania was available during my research. In addition, France has made a very precise analysis of their consumers needs while Romania has a good list of factors playing in its attractiveness. Indeed, the French research has shown that it is very difficult to make Youth travelers come back to a destination they already went to as this target group is constantly in movement, with the desire to experience new things. Further, it also showed that Europe is the number one destination of the French Youth, that nearly 50% of the Youth travels are made outside of summer with school trips, that internet is their main source of information and that the price is the first factor to play a role in the decision to purchase or not. In comparison, Romania has noticed that its geographical position allows an easy access for travelers from other European countries. On top of that, Romania has numerous natural areas suitable for adventure tourism and is a cheap destination. Here, we find again the importance of the price factor, which makes sense as our target group is young people with generally low revenues. 

Secondly, concerning Youth motivations to travel, French Youth and Romanian Youth are on the same page. Concerning French travelers, the most appreciated types of tourism are educational tourism (for example cultural exchanges), leisure tourism (with theme parks and big festivals for example) and adventure tourism (active trips with sports). Similarly, based on a Romanian research, Romanian travelers are attracted to educational tourism ; that allows them to learn, broaden their general knowledge and contributes to their education. The cultural part is also important. Romanian Youth wants to experience cultural events and places and want to experience something new. Relaxation tourism as well as leisure tourism (pleasure and entertainment), are also some of the main motivations.

To go a little bit more into details, in France, three age categories can be highlighted. The first one is the 8-12 years old. The second one is the 13-17 years old. Those two categories are formed by supervised groups of minors going on cultural exchanges, for example, or school trips. The third group is the 18-25 years old ; this category is formed of groups of young adults or young adults travelling alone. On another hand, in Romania, we can highlight three age categories, but, compared to France, these age categories are strongly defined by the type of tourism they take part in. The first one is the 18-30 years old, formed by young adults that take part in educational tourism, volunteering, work and travel programs and cultural exchanges. The second category is the 18-34 years old formed by young adults engaging in sports and adventure tourism. The third and last category is the 15-29 years old, formed by minor and adults taking part in leisure tourism. 

In conclusion, Youth Tourism is a booming sector with loads of opportunities for the countries’ economy. It brings dynamism into various geographical parts of the countries as well as in different activity fields like the food service, hostels and hotels, museums, transports, and so much more. 

ByFlavie Valla

Biserici din Teisani – Churches in Teisani

În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

Această biserică a fost construită în jurul anului 1900 și renovată în urmă cu câțiva ani. În religia ortodoxă, se știe că Sfântul Nicolae a fost persoana care a venit cu Dumnezeu la această biserică, motiv pentru care îi poartă numele.

Mai departe vedem în prim plan Clopotnița din dreapta bisericii, intră persoana care să tragă clopotul și bate clopoțelul, este o meserie în sine, două zile pe săptămână și uneori sâmbăta. Dacă există o zi specială în timpul săptămânii, persoana vine din nou să sune. Este interesant de observat că există două tipuri de sunet. Clopoțelul care sună rapid este pentru cei care au murit. Dimpotrivă, sunetul lent al clopoțelului este pentru tradițiile creștine. În data de 19 noiembrie, Lucia, însoțița de Alex Popa, un tânăr din Teisani, am călătorit prin comuna Teisani să aflăm mai multe despre toate bisericile. Iată ce am colectat.

În plus, există o mică clădire pentru a aprinde lumânări. Există două laturi diferite. Una cu scris VII, care înseamnă viu în română. Prin urmare, aprindeți acea lumânare pentru oamenii care sunt în viață în familia dvs., prietenii sau alte persoane. Pe cealaltă parte scrie Morti, care înseamnă mort în română. De aceea aprinzi acea lumânare pentru ca oamenii care au murit să aibă lumină în lumea cealaltă. Oamenii plătesc o jumătate de leu pentru o lumânare.

În stânga bisericii, putem vedea un cimitir care este dedicat unui preot important, Preotul Simion, care a lucrat în această biserică. Oricine poate pune lumânări pe mormântul lui. Spre deosebire de preoții din religia creștină, preoții din religia ortodoxă au voie să se căsătorească și să aibă o familie. Cu toate acestea, nu au voie să aibă copii înainte de căsătorie. La fel este și pentru oamenii care nu lucrează ca personalități religioase.

Serviciul este duminica si sambata in fiecare saptamana. Și dacă există o zi specială în săptămână care nu este duminică sau sâmbătă (de exemplu: Crăciun, Paște, Zilele Sfintelor, căsătoria, decesele…) există o altă slujbă.

Mai mult, pe marginea bisericii sunt picturi, picturi cu Apostoli si Sfinti.

În interiorul bisericii sunt o mulțime de scaune pe care oamenii să stea și perne pentru a sta pe jos. Când oamenii nu se potrivesc în biserică, stau afară și de aceea sunt vorbitori afară.

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

Pentru început, Clopotnița este chiar în fața bisericii și oamenii trebuie să treacă prin el pentru a ajunge la biserică. Cineva este însărcinat să sune clopotul, sunetul clopotului și alte treburi din biserică pot fi făcute ca voluntariat.

Mai departe, în grădina din dreapta bisericii se află un Memorial de război, pentru cele două războaie mondiale.

În interiorul acestei biserici există două spații pentru aprinderea lumânărilor, unul este dedicat oamenilor care sunt încă în viață și celălalt celor care au decedat. În plus, în afara bisericii nu există diferențiere, există doar un spațiu atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți.

În plus, am văzut un preot făcând o slujbă, în timp ce strângea informații, și ținea în mână un turifer cu vapori ieșind din el. Este interesant de subliniat că turiferele sunt folosite pentru a curăța sufletul oamenilor.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

Pentru început, se află, în dreapta bisericii, un parastas care a fost construit cu mult timp în urmă, pentru un preot important care a lucrat în biserică.

În al doilea rând, Clopotnița este situată în partea stângă a bisericii în prim plan.

În stânga bisericii, putem vedea o cruce deasupra unui mic rezervor de apă sfințită.

Mai mult, există un spațiu, lângă zidul din stânga bisericii, pentru aprinderea lumânărilor pentru cei vii și unul pentru cei morți. După cum se vede în cele două biserici anterioare.

Putem vedea și un tablou pe peretele din fața bisericii. În dreapta tabloului sta Parasceva, iar în stânga Nicolae.

Cimitirul Olteni :

În timpul Paștelui și Crăciunului și cu alte ocazii, oamenii vin în cimitir cu lumânări pentru a le pune pe mormântul familiei. Această tradiție constă în aducerea luminii de la biserică la cimitir. Oamenii își aprind lumânarea la biserică și apoi merg până la cimitir. Astfel oamenii aduc lumina lui Dumnezeu direct celor dragi.

Bughea de sus :

Sătenii au construit această biserică, iar Primăria a început să participe mai târziu la viața bisericii. Această biserică are cea mai veche clopotniță din comună. Persoana însărcinată să sune clopoțelul îl sună cu ciocanele mici.

Mulțumiri speciale lui Alex POPA pentru că și-a dedicat timpul pentru a merge împreună cu noi prin comună și pentru a ne împărtăși aceste informații.

English version

On the 19th of November Lucia and I, accompanied by Alex Popa, a youngster from Teisani, went around Teisani’s commune to learn more about all the churches. Here is it what we collected.

Sfantul Nicolaie – Teisani :

This church was built around 1900 and renovated a few years ago. In the orthodox religion, it is known that Saint Nicholas was the person who came with God to this church which is why it is named after him. Further, we can see the Bell Tower on the right of the church on the foreground, the person in charge to ring the bell comes in and rings the bell, it is a job in itself, two days a week and sometimes on Saturday. If there is a special day during the week the person comes again to ring the bell. It is interesting to note that there are two types of ringing. The fast bell ringing is for people who died. On the opposite, the slow bell ringing is for Christian traditions. 

In addition, there is a little building to light candles. There are two different sides. One with written VII, which means alive in Romanian. Therefore, you light that candle for people that are alive in your family, or friends or other people. On the other side is written Morti, which means dead in Romanian. That is why you light that candle so the people who died have light in the otherworld. People pay half a lei for one candle. 

On the left of the church, we can see a graveyard that is dedicated to an important priest, Preotul Simion, that worked in this church. Anyone can put candles on his grave. Unlike priests in the Christian religion, priests in the Orthodox religion are allowed to get married and have a family. Nevertheless, they are not allowed to have children before marriage. It is the same for people that do not work as religious figures. 

The service is on Sunday and Saturday every week. And if there is a special day in the week that is not on Sunday or Saturday (example: Christmas, Easter, Saint days, marriage, deaths…) there is another service. 

Moreover, there are paintings on the side of the church, paintings of Apostols and Saints. 

Inside the church there are a lot of chairs for people to sit and pillows to sit on the floor. When people don’t fit in the church they stand outside, and that is why there are speakers outside. 

Sfantul Constantin si Sfanta Elena – Teisani :

To start with, the Bell Tower is right in front of the church and people have to walk through it to reach the church. Someone is charged to ring the bell, ringing the bell and other chores in the church can be done as volunteering.Further, there is a War Memorial, for the two World Wars, in the garden on the right of the church. 

Inside this church there are two spaces to light candles, one is dedicated to people that are still alive and the other to people that passed away. In addition, outside the church there is no differentiation, there is just one space for both alive and dead people. 

Besides, we saw a priest doing a service, while collecting information, and he was holding a thuriferous with fumes coming out of it. It is interesting to point that thuriferous are used to clean people’s soul.

Sfantul Nicolaie si Sfanta Parascheva – Valea Stâlpului :

To begin with, there is, on the right of the church, a memorial that was built a long time ago, for an important priest that worked in the church.

Secondly, the Bell Tower is located on the left of the church in the foreground.

On the left of the church, we can see a cross above a small reservoir of holy water.

Moreover, there is a space, next to the wall on the left of the church, to light candles for alive people and one for dead people. As seen in the two previous churches.

We can also see a painting on wall at the front of the church. On the right of the painting stands Parasceva and on the left Nicolae.

Cemetery of Olteni : 

During Easter and Christmas and other occasions people are coming into the cemetery with candles to put on their family’s grave. This tradition consists of bringing the light from the church to the cemetery. People light their candle at the church and then walk all the way to the cemetery. That way people are bringing the light of God directly to their loved ones.

Bughea de sus :

The villagers built this church and the Town Hall started participating in the church’s life later on.

This church has the oldest Bell Tower of the commune. The person in charge to ring the bell rings it with little hammers.

Special thanks to Alex POPA for taking the time to go around the commune with us and share all these very interesting informations. 

ByFlavie Valla

Turism în Teișani

Dragi cititori,
Au trecut exact patru zile de când a avut loc evenimentul din proiectul Luciei și al meu. De aceea, ne-am gândit ca acum, când ați avut cu toții timp să procesați toate aceste emoții ale acelei zile fantastice ; să facem un mic rezumat, dacă pot spune așa, a ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și, bineînțeles, a tot ceea ce s-a întâmplat în spate evenimentului. Să începem cu procesul prin care am trecut. Lucia, Carla, coordonatoarea noastră extraordinară și cu mine am decis acum puțin peste două săptămâni că ziua de 27 ar fi ziua perfectă pentru evenimentul nostru. Dintr-o dată a devenit foarte concret și atât de real! Am simțit emoție și, încet-încet, ne-am dat seama de tot ceea ce trebuia făcut. Și nu ne-am descurajat, ca o echipă urma să facem față, împreună. În cadrul procesului de organizare am început să ne gândim la partea de promovare. M-am ocupat cu plăcere de designul afișelor, iar canva a fost cel mai mare aliat al meu în aceste momente. După ce am mers de colo-colo cu oameni de la Curbă am stabilit varianta finală. În semn de generozitate, voi atașa o fotografie a afișului nostru premiat.

Pentru că întotdeauna am fost învățată că minciuna este un păcat, vă fac o mărturisire: am uitat să punem data pe afișe. Da, da, știu, cine, în deplinătatea facultăților mintale, uită o dată pe un afiș de promovare a unui eveniment. Ei bine, se întâmplă chiar și celor mai buni. Vreau să îi mulțumesc călduros Luciei, cea mai bună parteneră a mea, care a fost singura, și singura, care a observat greșeala mea. Un bun exemplu de rezolvare a unei provocări prin puțină ingeniozitate. Mai mult, Lucia și cu mine am ales împreună douăzeci de fotografii pentru a le imprima. Aceste fotografii au fost făcute pe parcursul întregului proiect, de la început și până acum și ne-am gândit că a crea o mostră, bazată pe toate cele pe care le avem, ar fi o modalitate excelentă, de a împărtăși cu voi toți, o parte din acest proiect. Din nou, într-o mentalitate generoasă, voi adăuga la acest articol câteva dintre fotografiile din selecția noastră.

Următorul pas a fost să punem posterele noastre în toată zona, după ce le-am primit, desigur. De asemenea, a trebuit să creăm o listă cu materialele necesare, cum ar fi calculatoare, un ecran și, partea cea mai bună, mâncare și băuturi. În acest fel, am avut bucuria de a merge la magazinul nostru preferat, Lidl, pentru a ne cumpăra toate proviziile care ne făceau poftă de mâncare. Mai târziu, unul dintre noi a avut o sesiune de coacere amuzantă, eu personal am copt fursecuri, iar Lucia o prăjitură cu iaurt foarte bună. În paralel, am pregătit o prezentare pentru a le permite minunaților noștri spectatori să înțeleagă mai bine activitățile noastre trecute și viitoare, toate rezidând sub aceleași obiective. Cu câteva săptămâni înainte am creat și o hartă interactivă pe Jamboard, cu ajutorul resurselor create de Maria (un alt voluntar care a făcut parte din proiect) și Lucia. Ultima noastră notă a evenimentului a fost un test adevărat sau fals conceput pentru a vă testa cunoștințele despre comuna Teișani. Am avut mâncare, am avut băutură, am avut o prezentare colorată, eram pregătiți pentru ziua cea mare.

Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, la ora 14.00, totul a început. Din partea mea, am împărtășit ceea ce se va face în următoarele luni. Avem planificate patru activități principale. Prima dintre ele este întâlnirea cu producătorii locali. Lucia și Maria s-au întâlnit deja cu unii dintre ei, dar intenționăm să mai întâlnim și alții și să descoperim și alte creații locale și autentice. Cea de-a doua activitate este vizitarea unor spații de cazare. Una dintre ele a fost deja vizitată, dar vor urma și altele. Sperăm să aflăm mai multe despre turismul durabil, despre tradițiile românești și despre modul în care aceste locații de cazare le transmit și le păstrează, precum și despre cum se promovează pe ele însele și zona. În al treilea rând, dorim să creăm videoclipuri pentru a promova traseele de drumeție, producătorii locali și locurile turistice minunate. Nu în ultimul rând, avem o pagină web, la această dată, cam goală, pentru a avea ca scop promovarea comunei și pentru a permite oamenilor să vadă toate oportunitățile de activități care există. Scopul nostru aici este de a structura această pagină web prin adăugarea de trasee de drumeție, harta creată de Lucia, care prezintă toate locurile interesante de văzut în Teișani, precum și fotografiile și videoclipurile realizate. Asta e tot pentru mine, mulțumesc oamenilor minunați că au citit până aici și bineînțeles mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat evenimentului nostru, atât online cât și în persoană. La revedere.

Dear readers,
It has been precisely four days since Lucia and my self’s project event has happened. That is why we thought that now that all of you have gotten some time to process all these emotions of that fantastic day ; we shall make a little résumé, if I may say it that way, of what happened, how it happened, and of course, everything that went on behind it to make it happen. Let’s start with the process we went through. Lucia, Carla, our amazing coordinator, and myself decided a little over two weeks ago that the 27 th would be the perfect day for our event. Suddenly it became very concrete and so real! Excitement we felt, and slowly, the realization of everything that had to be done dawned on us. But! We didn’t get discouraged, as a team we were going to face this, together. As part of our organization process we started thinking of the promotion part. I gladly tackled the design of posters, and canva was my biggest ally in these times. After going back and forth with people all around Curba we settled on the final version. In a generous mindset I am going to attach a picture of our award-winning poster.

Because I have always been taught that lying is a sin I will make a confession to you, we forgot to put the date. Yes, yes, I know, who in his right mind forgets a date on a promotional poster for an event. Well, it happens even to the best. I want to thank warmly Lucia, my best sidekick, who was the one, and only, that noticed my mistake. A good example of a challenge being solved by a bit of resourcefulness. Moreover, Lucia and I jointly chose twenty pictures to print. These pictures have been taken during the whole project, from the beginning until now and we thought that creating a sample, based on all the ones we have, would be a great way, to share with you all, a part of this project. Again, in a generous mindset, I will add some of the pictures in our selection to this article.


Our next step was to put our posters all around the area, once we received them, of course. We also had to create a list of the material needed, like computers, a screen and, the best part, food and drinks. This way, we had the joy to go to our favorite shop, Lidl, to buy all our mouthwatering supplies. Later one we had a fun baking session, I personally baked cookies and Lucia a very good yoghurt cake. In parallel we prepared a presentation to allow our wonderful viewers to understand better our past and future activities, all residing under the same objectives. A few weeks in advance I also created an interactive map on Jamboard, with the help of resources created by Maria (another volunteer who was part of the project) and Lucia. Our last touch to the event was a true or false quiz conceived to test your knowledge about Teisani’s commune. We had food, we had drinks, we had a colorful presentation, we were set for the big day.

At 2pm on the Saturday 27 th of November 2021, it all started. On my part, I shared what will be done in the next months. We have four main activities planned. The first one is meeting local producers. Lucia and Maria already met some of them, but we intend to meet some more and discover other local and authentic creations. Our second activity is visiting hostels. One has already been visited but some more are to come. We hope to learn more about sustainable tourism, Romanian traditions and in which way these hostels convey them and preserve them as well as how they promote themselves and the area. Thirdly, we want to create videos to promote the hiking paths, local producers and lovely touristic sites. Last but not least, we have an, at this day, empty webpage, to aims to promote the commune and allow people to see all the opportunities of activities there are. Our goal here is to structure this webpage by adding hiking paths, the map Lucia created that showcases all the interesting places to see in Teisani, and the pictures and videos taken. This is it for me, thank-you wonderful people for reading this far and of course thank-you to everyone who joined our event, as much online than in person. La revedere.

ByFlavie Valla

Portret de voluntar – Flavie

Bună, mă numesc Flavie, am 19 ani si vin din Lyon, in Franta. Sunt aici pentru opt luni și jumătate pentru a lucra la programul “Youth Hosteling for Local Development”. Prin urmare, rolul meu va fi să ajut la promovarea turismului în zonă. De exemplu, întâlnirea cu producătorii locali pentru a le oferi idei care să-i ajute să ajungă la un public mai larg, explorarea (și apoi promovarea) traseelor ​​de drumeții din jur, precum biserici, vizitând pensiuni pentru tineri din țară pentru a prezenta aceste locuri și, la o scară mai mare , uitați-vă la ce se poate face pentru a dezvolta un mod de călătorie mai bun și mai durabil. 

Pe o notă mai personală, am studiat Psihologia anul trecut cu o opțiune de sănătate (cursuri medicale). Nefiind sigur că vreau să continui pe acel drum, am decis să încep studiile economice în septembrie. Din păcate, nu a decurs așa cum a fost planificat. Într-adevăr, am simțit încă din Liceu nevoia puternică de a mă simți util, de a fi activ și de a realiza activități concrete; Vreau să descopăr noi culturi, noi moduri de viață și noi oameni. De aceea m-am dus și am căutat o misiune de voluntariat. Curba de Cultura a răspuns rapid și cred că a fost șansa mea să fac ceea ce îmi doream de multă vreme. Sunt atât de recunoscător că sunt aici și că pot trăi o astfel de experiență. Sper să-mi fac partea, dedicându-mă acestui proiect, în timp ce învăț și cresc.

Hi, my name is Flavie, I am 19 years old and I come from Lyon, in France. I am here for eight and a half months to work on the “Youth Hosteling for Local Development” program. Therefore, my role will be to help promote tourism in the area. For example, meeting local producers to offer them ideas to help them reach a wider audience, exploring (and then advertising) the surrounding hiking trails as well as churches, visiting youth hostels around the country to showcase these places, and, on a larger scale, look at what can be done to develop a better and more sustainable way of travelling.

On a more personal note, I studied Psychology last year with a health option (medical courses). Not being sure I wanted to continue on that path I decided to start an economic degree in September. Unfortunately, it didn’t go as planned. 

Indeed, I have felt the strong urge to feel useful, to be active and to achieve concrete activities since Highschool; I want to discover new cultures, new ways of life and new people. That’s why I went and searched for a volunteering mission. Curba de Cultura quickly responded, and I believe it was my chance to do what I had wanted to do for a long time now.

I am so grateful to be here and to be able to live that kind of experience. I hope to make my part by dedicating myself to this project while at the same time learning and growing.