Monthly Archive February 2024

Byadmin

Portret de voluntar – Jonas (Germania)

Bună ziua, numele meu este Jonas. Sunt din Germania și am 25 de ani. Am terminat de curând studiile de licență în jurnalism în tehnologie și relații publice în Nürnberg și acum profit de șansa de a cunoaște culturi diferite și, de asemenea, îmi iau timp să mă gândesc la ce voi face în continuare. Pe lângă multiplele locuri de muncă ca student care lucrează, am lucrat, de exemplu, în biroul local pentru tineret din zona din care vin sau am făcut parte din grupul de cercetași.

Mă motivează cu adevărat interesul pentru oameni diferiți, pentru ceea ce au de înfruntat și pentru stilul lor de viață. În cadrul studiilor mele, comunicarea a jucat un rol foarte important, așa cum o face și în societate. Multe dintre problemele pe care le avem în lumea modernă ar putea fi rezolvate ascultându-ne cu adevărat unii pe alții, practicând empatia și mindfulness. Și ar trebui să începem de la o vârstă fragedă. Ar fi o plăcere să împărtășesc cu voi aceste valori!

Hello, my name is Jonas. I’m from Germany and 25 years old. l recently finished my bachelor studies of technology journalism and public relations in Nuremberg and I’m now taking my chance to get to know different cultures and also taking my time to think what to do next. Besides multiple jobs as a working student I’ve worked e.g. in the local youth office in my valley or have been a part of the scouts.

I’m really driven by the interest for different people, what they have to deal with and how they live. In my studies, communication played a huge role and it also does in society. Many problems we have in the modern world could be solved by truly listening to each other, practicing empathy and mindfulness. And we should start in a young age. It would be a pleasure to share this values!

BySorin Berbecar

Lucrul cu tinerii înafara centrului de tineret

[RO] Lucrători de tineret din patru organizații din Letonia și România au luat parte la proiectul “Be Mobile!” și au desfășurat activități de lucru cu tinerii în comunitățile lor locale timp de patru luni, cu scopul de a utiliza metodele existente și de a testa noi metode de lucru cu tinerii, create în urma analizei nevoilor tinerilor și învățate în cadrul unui curs online. Cele patru organizații au lucrat în perioada iunie-noiembrie pentru a ajunge la tineri și a-i sprijini. Acum, că ne apropiem de finalul proiectului, iată câteva rezultate de la fiecare dintre organizații:

“Mērķis” – Centrul de Inovare pentru Tineret și Centrul de Inițiativă aparținând administrației din Sigulda a implementat o serie de activități mobile de lucru cu tinerii în satele din districtul Sigulda (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži și Lēdurga). În total, au avut loc 34 de activități, totalizând 145 de ore. Scopul principal a fost acela de a cunoaște tinerii care locuiesc în districtul Sigulda, de a afla dorințele, nevoile și posibilitățile lor prin implementarea diferitelor activități.

“Curba de Cultură” din județul Prahova, România, a desfășurat activități mobile de lucru cu tinerii pe toată durata verii, Tinemobilul – centrul de tineret mobil fiind anul acesta mai mult pe drumuri, vizitând mai multe sate decât până acum, aducând proiecții de filme, jocuri, competiții sportive, ateliere de lucru și, bineînțeles, provocări pentru toți cei implicați, fie ei lucrători de tineret sau voluntari, care au pregătit activități noi și interesante la fiecare întâlnire cu tinerii din fiecare sat vizitat.

”Centrul pentru Comunitară Durabilă”, tot din România, a organizat activități în curtea școlilor, pentru că acolo tind să se adune tinerii din satele lor. Atunci când vremea nu permitea acest lucru, ei foloseau spații închise, cum ar fi școala sau un pub local. Ideea era să meargă acolo unde se aflau tinerii pentru a-i întâlni și a lucra împreună.

În perioada iunie-septembrie, în districtul Gulbene, centrul de tineret “Bāze” a avut un lucrător de tineret dedicat activităților mobile de lucru cu tinerii și, împreună cu alți angajați “Bāze” și tineri, a vizitat toate parohiile în care nu există centre de tineret, dar în care trăiesc tineri. De-a lungul timpului, am constatat că cel mai mare răspuns al tinerilor este în satul Druviena, în perioada de vară, iar în satul Tirza – în perioada școlară. Cele mai populare activități în cadrul muncii mobile sunt legate de mișcarea activă și de sport, în timp ce jocurile de cărți și de societate nu sunt atât de atractive.

[EN] Youth workers from four organizations in Latvia and Romania took part in the project “Be Mobile!” and carried out mobile youth work in their local communities for four months, with the aim of using existing methods and testing new mobile youth work methods created after analysing the needs of young people and gathered in an online training. The four organizations worked between July and November to reach to young people and support them. Now that we are getting closer to the end of the project here are some results from each of the organisations:

“Mērķis” – Youth Innovation Center and Initiative Center belonging to Sigulda administration implemented a series mobile youthwork activities in Sigulda district villages (More, Inčukalns, Gauja, Jūdaži, Inciems, Ragana, Mālpils, Sunīši, Allaži and Lēdurga). In total there were 34 activities, totalling 145 hours. The main goal was to get to know the young people living in Sigulda district, to find out their wishes, needs and possibilities through the implementation of various activities.

“Curba de Cultură” in Prahova County, Romania, ran mobile youth work activities for all summer and Tinemobilul, the mobile youth centre being this year more on the road, visiting more villages than before, bringing film projections, games, sports competitions, workshops and, of course, challenges for all the people involved, be it youth workers or volunteers, who prepared new and exciting activities at every meeting with youth in every village visited.

“Centre for Sustainable Community Development” also from Romania organized activities in the school yards, because that’s where young people tend to hang out in their villages. When the weather did not allow it they used indoor spaces like the school or a local pub. The point was to go wherever the young people were to meet them and work together.

From June to September in Gulbene district “Bāze” youth centre had a dedicated youth worker to mobile youthwork activities and together with other “Bāze” employees and young people, visited all parishes where youth centers are not available, but where young people live. Over time, we found that the greatest response of young people is in village Druviena, during the summer period, and in village Tirza – during the school period. The most popular activities in mobile work are related to active movement and sports, while card and board games are not so attractive.

”Be Mobile!” project is cofinanced by the European Union through the Erasmus+ programme. Stay tuned to find out more about it.

ByIulian Lungu

Portret de voluntar- Martin (Spania)

Bună ziua, numele meu este Martin, am 22 de ani și sunt un tip din Spania. Personal sunt pasionat de sport, dar mai ales de baschet, box și drumeții și mai presus de toate mâncarea!!! De asemenea sunt pasionat de istorie și geografie.

Am decis să fac voluntariat datorită oportunității pe care mi-o oferă de a cunoaște noi culturi, noi stiluri de viață, puncte de vedere diferite și de a mă dezvolta personal.

De ce am decis să vin în România? Pentru că acolo de unde vin eu avem o mulțime de imigranți români și mulți dintre ei mi-au devenit prieteni, iar eu am devenit curioasă despre cultura și țara lor, așa că anul trecut am decis să fac o călătorie pentru a cunoaște România și, de asemenea, să mă întâlnesc cu unul dintre prietenii mei care se mutase recent în România.

A fost o experiență foarte îmbucurătoare și m-am îndrăgostit de această țară și mi-am dorit să aflu mai multe despre cultura și tradițiile sale. Un alt motiv important a fost acela de a încerca mâncarea minunată de aici. Scopul meu cu acest voluntariat este de a cunoaște mult mai multe despre această țară, istoria și obiceiurile sale, astfel încât cred că un factor important ar fi să învăț limba română pentru a mă implica mai mult în în comunitate.

Hello my name is Martin I am 22 years old and I am a guy from Spain. Personally I am passionate about sports but especially basketball, boxing and hiking and above all eating!!! I’m also passionate about history and geography.

I decided to volunteer because of the opportunity it gives me to get to know new cultures, new lifestyles, different points of view and to develop myself personally.

Why did I decide to come to Romania? Because where I come from we have a lot of Romanian immigrants and many of them have become my friends and I became curious about their culture and their country, so last year I decided to make a trip to get to know Romania and also to meet one of my friends who had recently moved to Romania.

It was a very enriching experience and I fell in love with this country and I wanted to learn more about its culture and traditions. Another big reason was to try the wonderful food here. My goal with this volunteering is to get to know much more about this country, its history and customs, so I think that an important factor would be to learn Romanian in order to get more involved in the community.

ByIulian Lungu

Portret de Voluntar- Andrea (Italia)

Mă numesc Andrea și sunt din Italia. Întotdeauna am avut o mare pasiune pentru natură, iar acum simt nevoia de a face partea mea pentru a ajuta societatea să se dezvolte prin soluții eco-sustenabile.

Sunt licențiat în literatură modernă și, după studii, am început să lucrez în lumea turismului, am avut două joburi diferite care mi-au permis să învăț multe despre acest sector.

Visul meu este să pot lucra în viitor cu tinerii, pentru a-i putea ajuta să se orienteze și pentru a le transmite valorile în care cred, cum ar fi importanța îngrijirii mediului și frumusețea de a trăi în strânsă legătură cu natura.

În plus, cred foarte mult în eficiența educației non-formale, de fapt, mi-ar plăcea să ajut la crearea de activități pentru tineri, să le organizez și să le promovez.

My name is Andrea and I am an Italian guy. I have always had a great passion for nature and now I feel the need to do my part to help society develop through eco-sustainable solutions.

I have a degree in modern literature and after my studies, I started working in the world of tourism, I did two different jobs that allowed me to learn a lot about this sector.

My dream is to be able to work with young people in the future, so that I can help them get their bearings and to pass on to them the values I believe in, such as the importance of taking care of the environment and the beauty of living in close contact with nature.

Furthermore, I am a great believer in the effectiveness of non-formal education, in fact I would love to help create activities for young people, organize them and promote them.