Author Archive admin

Byadmin

Portret de voluntar – Gonzalo (Spania)

Salut! 👋🏻

Numele meu este Gonzalo, și am sosit recent din Spania 🇪🇸, țara mea de origine. Provin din Pamplona, Navarra, situată în nordul Spaniei, în apropierea Munților Pirinei ⛰️🏔️⛰️. Explorarea lumii și călătoriile sunt printre pasiunile mele 🌍. Mă bucur de o varietate de activități precum jocuri atât în interior, cât și în aer liber 🧭, lucrul manual sau jocul de badminton 🏸! Animalele și lumea naturală ocupă un loc special în inima mea, motivându-mă să protejez și să conserv planeta noastră, cu natura ei prețioasă 🐘🌳. Știința mă fascinează de asemenea, fiecare experiment reprezentând o oportunitate de descoperire și uimire ⚗️🧪.

Ca un aventurier pasionat ☀️, sunt încântat să pornesc într-o călătorie de imersiune culturală și explorare, cu România și încântătorul județ Prahova capturându-mi curiozitatea. Sunt încântat să fiu aici și nerăbdător să vă cunosc pe fiecare în parte! Haideți cu mine în această călătorie captivantă de explorare și creștere! 😀

Hello! 👋🏻

My name is Gonzalo, and I have recently arrived from Spain 🇪🇸, my home country. I hail from Pamplona, Navarra, located in the North of Spain near the Pyrenees Mountains ⛰️🏔️⛰️. Exploring the world and travelling are among my passions 🌍. I enjoy a variety of activities such as indoor and outdoor games 🧭, crafts, or playing badminton 🏸! Animals and the natural world hold a special place in me, motivating me to protect and preserve our planet’s precious nature 🐘🌳. Science fascinates me as well, as every experiment presents an opportunity for discovery and marvel ⚗️🧪.

As an avid adventurer ☀️, I’m thrilled to embark on a journey of cultural immersion and exploration, with Romania 🇹🇩 and the enchanting Prahova County capturing my curiosity. I’m excited to be here and eager to meet each and every one of you! Join me on this exciting journey of exploration and growth! 😀

Byadmin

Portret de voluntar – Jenny (Germania)

Bună, eu sunt Jenny. Mă bucur să te cunosc!
Am 18 ani, vin din Germania și m-am alăturat Curbei de Cultură ca parte a Corpului European de Solidaritate în aprilie. Proiectul BYSC a fost o șansă excelentă pentru mine de a ieși din zona mea de confort pentru perioada dintre absolvirea liceului și începerea Universității în toamnă.

În ultimii cinci ani am lucrat într-un circ de tineret din orașul meu natal, înainte de a decide să plec în străinătate și să cunosc o altă țară. Îmi place să lucrez cu tinerii într-un mediu intercultural și îmi place să învăț lucruri noi, precum și să îi învăț pe alții. Printre hobby-urile mele se numără practic tot ceea ce este creativ: scris, artizanat, muzică sau dans.

Cu toate acestea, sunt întotdeauna deschisă să încerc lucruri noi! Pasiunea mea specială este acrobația, pe care o practic de când aveam nouă ani.
Sper să mă simt foarte bine în România și să fiu de ajutor pentru tânăra comunitate locală de aici. Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc la Centrele de Tineret!

Hi, I’m Jenny. Nice to meet you!
I am 18 years old, come from Germany and I joined Curba de Cultura as part of the European Solidarity Corps in April. The BYSC-project was a great chance for me to move out of my comfort zone for the time between graduating school and starting University in autumn.

For the last five years I worked in a youth circus in my hometown before deciding to go abroad and to get to know another country. I like working with young people in an intercultural environment and I enjoy learning new things as well as teaching others. My hobbies include practically anything creative: writing, crafting, making music or dance.

However, I am always open to try out new things though! My special passion is acrobatics which I have been doing since I was nine years old.
I hope to have a great time in Romania and to be helpful to the young local community here. I’m looking forward to meeting you in the Youth Centre!

Byadmin

Asigurând îngrijirea de sine: Cum pot profesioniștii care lucrează cu tinerii să se protejeze în timpul susținerii tinerilor cu probleme de sănătate mentală

Pe parcursul proiectului Supporter, multe informații și chei utile au fost oferite pentru a construi un set de competențe pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Dar cum să fii sigur că ești protejat de aceste situații dificile?

În calitate de profesioniști care lucrează cu tineri, suntem pasionați să îi sprijinim și să îi împuternicim, în special pe cei care se confruntă cu provocări legate de sănătatea mentală. Cu toate acestea, în dedicarea noastră de a-i ajuta pe alții, este esențial să nu uităm de propriul nostru bine-înțeles. Lucrul cu tineri care navighează probleme de sănătate mintală poate fi solicitant și epuizant emoțional. Pentru a ne asigura că putem continua să oferim sprijin eficient, este crucial pentru profesioniștii care lucrează cu tineri să prioritizeze îngrijirea de sine. 

Iată câteva strategii pentru a ne ajuta să ne protejăm în timpul lucrului cu tineri care se confruntă cu probleme de sănătate mentală:

 1. Stabilește Limite: Setează limite clare între viața ta personală și profesională. Este important să ai momente desemnate pentru muncă și timp pentru relaxare și activități personale. Evită să te angajezi prea mult și învață să spui nu atunci când este necesar.
 2. Caută Supervizare și Suport: Sesiunile regulate de supervizare cu un supervizor sau mentor pot oferi un spațiu sigur pentru a debifa și a procesa situațiile dificile. Nu ezita să ceri suport de la colegi, prieteni sau rețele profesionale atunci când este necesar.
 3. Practică Ascultarea Activă: Atunci când lucrezi cu tineri, practică ascultarea activă fără a prelua povara emoțională. Validează sentimentele și experiențele lor, dar amintește-ți că ești acolo pentru a-i sprijini și ghida, nu pentru a rezolva toate problemele lor.
 4. Menține Limite Profesionale: În timp ce este esențial să construiești încredere și raport cu tinerii, este la fel de important să menții limite profesionale. Evită să te implici prea mult personal în viețile lor sau să dezvălui informații personale care ar putea compromite relația ta profesională.
 5. Educă-te: Educă-te în mod continuu despre problemele de sănătate mintală și strategiile eficiente de sprijin. Participă la sesiuni de instruire, workshop-uri și conferințe pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în lucrul cu tineri care se confruntă cu provocări de sănătate mintală.
 6. Practică Reflecția de Sine: Petrece timp pentru a reflecta asupra propriilor tale emoții, reacții și declanșatoare atunci când lucrezi cu tineri. Autoconștientizarea este cheia pentru identificarea semnelor de epuizare sau oboseală de compasiune și pentru a lua măsuri proactive pentru a le aborda.
 7. Participă în Activități de Îngrijire de Sine: Prioritizează activitățile care promovează bunăstarea fizică, emoțională și mentală. Fie că este vorba de exerciții, meditație, petrecerea timpului în natură sau practicarea hobby-urilor, găsește activități care te încarcă și te rejuvenează.
 8. Stabilește Așteptări Realiste: Recunoaște că nu poți rezolva totul sau fi totul pentru toată lumea. Stabilește-ți așteptări realiste pentru tine și recunoaște că progresul necesită timp. Sărbătorește victoriile mici și concentrează-te pe impactul pozitiv pe care îl faci, în loc să te concentrezi asupra a ceea ce nu ai putut realiza.

Prin prioritizarea îngrijirii de sine, stabilirea de limite, căutarea suportului și educarea continuă, profesioniștii care lucrează cu tineri pot să ofere sprijin eficient tinerilor care se confruntă cu probleme de sănătate mentală, în timp ce își protejează propria lor bunăstare. Amintește-ți, îngrijirea de sine ne permite să slujim mai bine pe alții și să facem o diferență pozitivă în viețile tinerilor.

Ensuring Self-Care: How youth workers can protect themselves when supporting young people facing mental health issues

In the progress of the project Supporter, many useful information and keys are building a set of competence for youth workers working with young people facing mental health issues. But how to be sure to be protected from those difficult situations? 

As youth workers, we are passionate about supporting and empowering young people, especially those facing mental health challenges. However, in our dedication to helping others, it’s essential not to overlook our own well-being. Working with youth who are navigating mental health issues can be emotionally demanding and draining. To ensure we can continue to provide effective support, it’s crucial for youth workers to prioritize self-care. 

Here are some strategies to help protect ourselves while working with young people facing mental health issues:

 1. Establish Boundaries: Set clear boundaries between your personal and professional life. It’s important to have designated times for work and time for relaxation and personal activities. Avoid overcommitting yourself and learn to say no when necessary.
 2. Seek Supervision and Support: Regular supervision sessions with a supervisor or mentor can provide a safe space to debrief and process challenging situations. Don’t hesitate to reach out for support from colleagues, friends, or professional networks when needed.
 3. Practice Active Listening: When working with young people, practice active listening without taking on their emotional burden. Validate their feelings and experiences, but remind yourself that you are there to support and guide them, not to solve all their problems.
 4. Maintain Professional Boundaries: While it’s essential to build trust and rapport with young people, it’s equally important to maintain professional boundaries. Avoid getting too personally involved in their lives or disclosing personal information that could compromise your professional relationship.
 5. Educate Yourself: Continuously educate yourself about mental health issues and effective support strategies. Attend training sessions, workshops, and conferences to enhance your knowledge and skills in working with young people facing mental health challenges.
 6. Practice Self-Reflection: Take time to reflect on your own emotions, reactions, and triggers when working with young people. Self-awareness is key to identifying signs of burnout or compassion fatigue and taking proactive steps to address them.
 7. Engage in Self-Care Activities: Prioritize activities that promote physical, emotional, and mental well-being. Whether it’s exercise, meditation, spending time in nature, or pursuing hobbies, find activities that recharge and rejuvenate you.
 8. Set Realistic Expectations: Recognize that you can’t fix everything or be everything to everyone. Set realistic expectations for yourself and acknowledge that progress takes time. Celebrate small victories and focus on the positive impact you’re making, rather than dwelling on what you couldn’t accomplish.

By prioritizing self-care, setting boundaries, seeking support, and continuously educating ourselves, youth workers can effectively support young people facing mental health issues while safeguarding their own well-being. Remember, taking care of ourselves enables us to better serve others and make a positive difference in the lives of young people.

Byadmin

Portret de voluntar – Jeanne (Franța)

Bună tuturor, sunt Jeanne, am 22 de ani și sunt din Franța. Am decis să plec 6 luni în România, în cadrul programului Corpului European de Solidaritate.
Am obținut o diplomă în management în domeniul științelor sociale. Iar aceast serviciu de voluntariat reprezintă o pauză între studiile mele. Vreau să descopăr o nouă țară, să fac schimb de experiență cu alte naționalități și să mă fac utilă comunității europene.
Văd această misiune ca pe o oportunitate de a-mi aprofunda abilitățile de management de proiect, pentru că este drumul meu profesional.
Sunt o persoană entuziastă, altruistă și plină de idei noi.

Hi everyone, I’m Jeanne, I’m 22 years old and I’m from France. I decided to go 6 months to Romania, with the European Solidarity Corps program.
I obtained a degree in social science management. And this mission represents a break between my studies. I want to discover a new country, exchange with other nationalities and make myself useful to the European community.
I see this mission as an opportunity to deepen my project management skills, because it is my professional project.
I am an enthusiastic, altruistic person full of new ideas.

Byadmin

Portret de voluntar – Jonas (Germania)

Bună ziua, numele meu este Jonas. Sunt din Germania și am 25 de ani. Am terminat de curând studiile de licență în jurnalism în tehnologie și relații publice în Nürnberg și acum profit de șansa de a cunoaște culturi diferite și, de asemenea, îmi iau timp să mă gândesc la ce voi face în continuare. Pe lângă multiplele locuri de muncă ca student care lucrează, am lucrat, de exemplu, în biroul local pentru tineret din zona din care vin sau am făcut parte din grupul de cercetași.

Mă motivează cu adevărat interesul pentru oameni diferiți, pentru ceea ce au de înfruntat și pentru stilul lor de viață. În cadrul studiilor mele, comunicarea a jucat un rol foarte important, așa cum o face și în societate. Multe dintre problemele pe care le avem în lumea modernă ar putea fi rezolvate ascultându-ne cu adevărat unii pe alții, practicând empatia și mindfulness. Și ar trebui să începem de la o vârstă fragedă. Ar fi o plăcere să împărtășesc cu voi aceste valori!

Hello, my name is Jonas. I’m from Germany and 25 years old. l recently finished my bachelor studies of technology journalism and public relations in Nuremberg and I’m now taking my chance to get to know different cultures and also taking my time to think what to do next. Besides multiple jobs as a working student I’ve worked e.g. in the local youth office in my valley or have been a part of the scouts.

I’m really driven by the interest for different people, what they have to deal with and how they live. In my studies, communication played a huge role and it also does in society. Many problems we have in the modern world could be solved by truly listening to each other, practicing empathy and mindfulness. And we should start in a young age. It would be a pleasure to share this values!

Byadmin

Portret de voluntar – Cécilia (Franța)

Bună ziua,
Numele meu este Cecilia, am 24 de ani și sunt franțuzoaică.
Mă aflu în România în cadrul unui stagiu de serviciu civil organizat de asociația ADICE din Lille (nordul Franței) pentru 6 luni în colaborare cu Curba de Cultură.
Calătoriile sunt pasiunea mea, dar nu știu să vorbesc engleză foarte bine, așa că îmi este puțin complicat să comunic. Tocmai de aceea sunt aici, să învăț împreună cu voi și să vă învăț franceză dacă doriți.
O să ne tot vedem prin centrele de tineret și chiar în vizită prin școlile unora dintre voi.

Hello, 
My name is Cecilia, I’m 24 and I’m French. 

I’m in Romania on a civic service placement with the ADICE association in Lille (northern France) for 6 months in colaboration with Curba de Cultură.

Talking is my passion, but I don’t speak English very well, so it’s a bit difficult for me to communicate. That’s why I’m here, to learn with you and to teach you French if you want.
We’ll keep seeing each other in youth centres and even visiting some of your schools.


Cecilia este voluntar în cadrul unui proiect de Serviciu Civil, program finanțat de guvernul francez.
Dacă și tu îți dorești să faci volutnariat internațional, precum Cecilia și alți voluntari, scrie-ne fără frică.

Byadmin

Portret de voluntar – Joam (Franța)

În prezent, sunt voluntar prin programul “Serviciul Civic” în cadrul asociației “Curba de Cultură” din Izvoarele. Am fost îndrumat către această organizație de către “Parcours le Monde” deoarece am vrut să descopăr o nouă cultură și să cunosc oameni noi din toată Europa.

Am o diplomă de bacalaureat în domeniul tehnologic. Baschetul și jocurile video sunt pasiunile mele. Dacă doriți să aflați mai multe, veniți să mă întâlniți direct la asociație, mi-ar face plăcere să vă întâmpin.

Iar băutura mea preferată este ceaiul rece.

Currently, I am a Civic Service volunteer with Curba de Cultură association in Izvoarele. I was directed to this organisation by Parcours le Monde because I wanted to discover a new culture and meet new people from all over Europe.

I have a baccalaureat diploma in technology. Playing basketball and video games are my passions. If you want to know more, come and meet me directly at the association, it would be a pleasure for me to welcome you.

And my favorite drink is ice tea.

Byadmin

Portret de voluntar – Lila (Franța)

Bună, mă numesc Lila, am 21 de ani, sunt franțuzoaică, vin din vestul Franței și sunt voluntară la Curba de Cultura. Sunt aici datorită Parcours le Monde, o organizație care se ocupă de găsirea diferitelor misiuni în diverse țări, inclusiv în România pentru mine. Sunt aici pentru 3 luni și rolul meu va fi să găsesc și să organizez activități împreună cu voi, sperând să vă placă !

Hey, my name’s Lila, I’m 21, I’m French, I come from the west of France and I’m a volunteer with Curba de Cultura. I’m here thanks to Parcours le Monde, an organization that takes care of finding different assignments in various countries, including Romania for me. I’m here for 3 months and my role will be to find and lead activities with you, hoping you enjoy it !

Byadmin

Portret de voluntar – Elisa (Italia/Argentina)

Mă numesc Elisa și sunt încântată de perspectiva de a petrece următoarea lună și jumătate cufundându-mă în cultura vibrantă a României. Puțin despre mine – sunt italiancă, dar am crescut în atmosfera plină de viață a Argentinei. Deci, pe scurt, sărbătoresc cu mândrie atât golurile argentiniene, cât și pe cele italiene! Călătoriile sunt aproape ca o a doua natură pentru mine; stilul de viață nomadic al familiei mele a insuflat în venele mele dragostea pentru itineranță.

Încă din primii mei ani, am fost captivată de conectarea cu oameni ale căror tradiții diferă de ale mele. Această curiozitate m-a ghidat spre numeroase aventuri. Călătoria mea în domeniul voluntariatului a început la vârsta de 13 ani în zonele rurale din Argentina, o experiență care mi-a marcat impresii de durată. Poate că aceste experiențe au fost cele care m-au motivat să urmez studii în Relații Internaționale, permițându-mi să continui să celebrez de aproape lumea noastră diversă.

Dincolo de pasiunea mea pentru explorarea diferitelor culturi, am o slăbiciune pentru animale (nu-i așa că toată lumea are?). Sunt, de asemenea, pasionată de muzică, sport, lectură și o serie de alte interese și, după cum probabil v-ați dat seama, găsirea bucuriei în compania oamenilor este un dat.

Sunt încântată de această oportunitate de a contribui, de a învăța și de a împărtăși experiențe cu voi toți. Dacă mai este ceva ce ați dori să știți despre mine, vă invit să veniți la Curba de Cultură ca să putem discuta despre asta. Haideți să facem ca această călătorie împreună să fie memorabilă și de impact!

I’m Elisa, and I’m thrilled about the prospect of spending the next month and a half immersing myself in the vibrant culture of Romania. A bit about me—I’m Italian but grew up in the lively ambiance of Argentina. So, in a nutshell, I proudly celebrate both Argentine and Italian goals! Traveling is almost like a second nature to me; my family’s nomadic lifestyle has instilled a love for the itinerant in my veins.

From my earliest years, I’ve been captivated by connecting with people whose traditions differ from mine. This curiosity has guided me to numerous adventures. My journey into volunteering commenced at the age of 13 in the rural areas of Argentina, an experience that etched lasting impressions. Perhaps it was these experiences that motivated me to pursue a degree in International Relations, allowing me to continue celebrating our diverse world up close.

Beyond my passion for exploring different cultures, I have a soft spot for animals (doesn’t everyone?). I’m also into music, sports, reading, and an array of other interests, and, as you might have gathered, finding joy in the company of people is a given.

I’m excited about this opportunity to contribute, learn, and share experiences with all of you. If there is anything else you would like to know about me I invite you to come to Curba de Cultura so we can chat about it. Let’s make this journey together memorable and impactful!

Byadmin

Portret de voluntar – Maria (Spania)

Bună! Eu sunt Maria, am 24 de ani și vin din Spania. Este prima dată când fac voluntariat și sunt foarte încântată să fac parte din acest proiect extraordinar, ajutând comunitatea locală românească mai tânără.

Sunt licențiată în Drept și în prezent mă pregătesc pentru concursurile EPSO. Mă consider o fată foarte veselă și dinamică în viața de zi cu zi. Îmi place să fac sport, deoarece mă menține sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic. De asemenea, în timpul liber citesc, ascult muzică și îmi place să ies cu prietenii mei să mă distrez.

Voluntariatul a fost întotdeauna o experiență care mi-a atras atenția. Cred că este un mod foarte apropiat și uman de a-i ajuta pe ceilalți. Oportunitatea de a cunoaște și de a învăța de la alte culturi, de la oameni din întreaga lume… este ceva cu totul îmbucurător. Cred că toată lumea, la un moment dat în viață, ar trebui să experimenteze așa ceva.

Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate pe care mi-a oferit-o Curba de Cultură, în care sunt sigură că îmi voi deschide mult mai mult mintea, mă voi distra ca și cum aș fi copil, dar mai ales voi învăța și voi contribui la educația celor mai mici, ceea ce mă face foarte mândră.

Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut încredere în mine. Abia aștept să mă implic în această aventură unică și să o împărtășesc cu voi toți.

Hi guys! I’m Maria, I’m 24 years old and I come from Spain. It’s my first time volunteering and I’m very excited to be part of this amazing project helping the younger Romanian local community.

I have a degree in Law and I am currently preparing for the EPSO competitions. I consider myself a very cheerful and dynamic girl in my day to day life. I love doing sport, as it keeps me physically and mentally healthy. In my free time I also read, listen to music and I love going out with my friends to have fun.

Volunteering has always been an experience that has caught my attention. I think it is a very close and human way to help others. The opportunity to get to know and learn from other cultures, from people all over the world… is something totally enriching. I believe that everyone, at some point in their lives, should experience something like this.

I am very grateful for this opportunity that Curba de Cultura has given me, in which I am sure I will open my mind much more, I will enjoy myself as if I were a child, but above all I will learn and contribute to the education of the youngest, which makes me very proud.

Thank you very much for trusting me. I am looking forward to getting involved in this unique adventure and sharing it with all of you.